NAZWA USŁUGI: WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Wymeldowanie się osoby z dotychczasowego pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
KOGO DOTYCZY:   Obywateli Polskich zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
OPISY POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI WRAZ Z FORMULARZAMI:
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym
OPŁATY:   Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech,
II piętro pok. nr 22,
tel.(14) 631-90-22
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Niezwłocznie
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Brak – czynność materialno – techniczna
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).