NAZWA USŁUGI: WYMELDOWANIE OSOBY Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
KOGO DOTYCZY:  Osób, które opuściły miejsce pobytu stałego i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu oraz uzasadnienie (wnoszony przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu)
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
  3. Dowód osobisty
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek sporządza wnioskodawca (własnoręcznie lub w formie drukowanej)
OPŁATY:  Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony / o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)

PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak