Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

nowy_dowod_plakat15

Dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez okres 5 lat. Także osoby, które ukończyły 65 rok życia będą otrzymywały dokumenty terminowe. Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015 roku opatrzone są datą ważności.

Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo. Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych ważnych dowodów osobistych. Zmiany dotyczyć będą jedynie nowo wydawanych dokumentów.

Dowody osobiste wydawane są bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat!

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

INFORMACJE NA TEMAT FOTOGRAFII DO NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Jeżeli wniosek składany jest w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których jest mowa wyżej.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:

– w przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby (do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku)

– w przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

– w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.