NAZWA USŁUGI: SPRAWY MELDUNKOWE CUDZOZIEMCÓW
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Zameldowanie/Wymeldowanie osób niebędących obywatelami polskimi na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
KOGO DOTYCZY:  Każdego cudzoziemca, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni.
OPISY POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI WRAZ Z FORMULARZAMI
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Druki meldunkowe do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – II piętro pok. nr 22
OPŁATY:   Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech,
II piętro pok. nr 22,
tel.(14) 631-90-22
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 1. Niezwłocznie

2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

  • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku podpisu osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego fakt przebywania osoby w lokalu)
  • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak