NAZWA USŁUGI: KWALIFIKACJA WOJSKOWA
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Na podstawie wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej opracowuje się rejestr który zostaje przekazany Powiatowej Komisji Lekarskiej, a osoby ujęte w wykazie zostają wezwane do kwalifikacji.

Udział przedstawiciela Urzędu w kwalifikacji, doprowadzenie osób uchylających się od stawiennictwa. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu kwalifikacji

KOGO DOTYCZY:  Mężczyźni którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, oraz kobiety wg wykazu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
WYMAGANE DOKUMENTY: 

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  • fotografię 3 x 4cm, bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Brak
OPŁATY:   Nie dotyczy
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego – lic. Urszula Lech,
tel. (14) 631-90-19,
email: ulech@wierzchoslawice.pl

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

PLK Tarnów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   W wyznaczonym terminarzu kwalifikacji wojskowej
PODSTAWA PRAWNA: 
  •  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji Powiatowej Komisji Lekarskiej osoby podlegające kwalifikacji mogą odwołać się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem PLK.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacja o Kwalifikacja wojskowa w pliku PDF do druku.