NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Wpływ wniosku do Urzędu powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego
 2. Wydanie decyzji poprzedzają oględziny drzewostanu w terenie z udziałem pracownika urzędu oraz przedstawicieli wnioskodawcy,
 3. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
 4. W przypadku stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela,
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice,
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 2 / I piętro

OPŁATY:   zwolnienie
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – Urszula Lech, I piętro pok. nr 2, tel. 14 631 90 19,

Nadzór sprawuje: Wójt Gminy Wierzchosławice

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 • Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/
 • Sekretariat /II piętro pokój 29/
 • I piętro pokój 2 (tel. 14 631 90 19).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2134 ),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz.U. z 2016 poz. 1354 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 ).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wierzchosławice, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.

Zgodnie z art. 83f ust 2 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów m.in.

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
  platanu klonolistnego,
  b. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
  prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną. Uwaga: przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Usuwanie drzew na tych terenach reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach .

 

Informacja o Decyzja na usunięcie drzew i krzewów w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony