NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Wpływ wniosku do Urzędu powoduje wszczęcie postepowania administracyjnego
 2. Wydanie decyzji poprzedzają oględziny drzewostanu w terenie z udziałem pracownika urzędu oraz przedstawicieli wnioskodawcy,
 3. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
 4. W przypadku stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela,
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice,
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

OPŁATY:   zwolnienie
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – Urszula Lech,
I piętro pok. nr 2,
tel.(14) 631-90-19
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
tel. (14) 631-90-30.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

Elektronicznie – poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na platformie Cyfrowa Małopolska

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Dziennik Podawczy (parter)
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)
 3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. poz. 747 ),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wierzchosławice, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.
 2. Zgodnie z art. 83 ust 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów m.in.:
  > których wiek nie przekracza 10 lat,
  > owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  > rosnących na plantacjach drzew i krzewów.
 3. Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.
 4. Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Usuwanie drzew na tych terenach reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 ze zm.)

 

Informacja o Decyzja na usunięcie drzew i krzewów w pliku PDF do druku.