NAZWA USŁUGI: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje wydana decyzja
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 Wnioski do pobrania w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 26 

  • wniosek – plik PDF (do wydrukowania dwustronnie na 1 kartce)
OPŁATY:  Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – lic. Bernadetta Twardowska,
II piętro, pokój nr 26,
tel. 14 631-90-21
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
II piętro, pokój nr 26,

tel. 14631-90-21

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30,
Piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r Nr 52, poz. 379, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, za pośrednictwem organu, który wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych prowadzącym sprawę. Jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy termin (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa)