NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

1. Wpływ wniosku do Urzędu powoduje wszczęcie postepowania administracyjnego
2. Wydanie decyzji poprzedzają oględziny drzewostanu w terenie z udziałem pracownika urzędu oraz przedstawicieli wnioskodawcy,
3. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
4. W przypadku stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela,
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice,

KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do pobrania w punkcie informacyjnym.

OPŁATY:  Zwolniony
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Obrony Cywilnej  i Zarządzania Kryzysowego,
I piętro, pok. nr 2,

tel. 14 631-90-19.

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy,
parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-30

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:00 – 15:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni.
PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2134 ),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz.U. z 2016 poz. 1354 )
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 ).

TRYB ODWOŁAWCZY:  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wierzchosławice, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.
 2. Zgodnie z art. 83f ust 2 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów m.in.
  1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;”,
  2) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”, :
  3 ) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  4 ) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”,

Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.
Uwaga: przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Usuwanie drzew na tych terenach reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach .