NAZWA USŁUGI: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Po złożeniu wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaje wszczęte postępowanie, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Ostateczna decyzja stanowi podstawę do wpisu prawa własności do księgi wieczystej.
KOGO DOTYCZY:  Użytkowników wieczystych , którzy ubiegają się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w trybie administracyjnym
WYMAGANE DOKUMENTY:  1. Wniosek o wydanie decyzji.
2. Załączniki: – odpis z księgi wieczystej opisującej nieruchomość
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
OPŁATY: 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.

Nr konta bankowego: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Tarnowie

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – mgr inż. Danuta Kania,
I piętro, pok. nr 2,

tel. (14) 631 90 53

Nadzór sprawuje Sekretarz Gminy – II piętro, pok. nr 29,
tel. (14) 6319014

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy,
parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 30 dni od momentu sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy
PODSTAWA PRAWNA: 
  1.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U Nr 175 poz.1459 z późn. zm.)
  2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 1282 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, 33- 100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice, w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
  3. Decyzję może być odebrana osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłana na wskazany we wniosku adres.