NAZWA USŁUGI:ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY
OPIS SPRAWY – ZADANIA: Świadczenia pomocy materialnej: stypendium szkolne, zasiłek szkolny
KOGO DOTYCZY: 

Zgodnie z art. 90 b, 90 d ustawy o systemie oświaty uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży , o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90 e Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • Wnioski o stypendia szkolne należy składać wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz .U .z 2016 ,Nr 175, póź. 930 ze zm.)
  • Wnioski o zasiłek szkolny należy składać wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 47 III piętro

OPŁATY:  Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Finansów i księgowości Oświaty w Referacie Organizacyjnym, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich – Renata Rzepa, III piętro pok. nr 47, tel. 14 631 90 46

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/,
Sekretariat /II piętro pokój 29/,
III piętro pokój 47 (tel. 14 631 90 46).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać

  • uczniowie – do 15 września każdego roku
  • słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października każdego roku

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego

PODSTAWA PRAWNA: Art. 90 b, art. 90 d, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r ,poz.2156 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: Decyzje zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony