NAZWA USŁUGI: ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Świadczenia pomocy materialnej: stypendium szkolne, zasiłek szkolny
KOGO DOTYCZY: 

Zgodnie z art. 90 b, 90 d ustawy o systemie oświaty uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90 e Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Załączniki do wniosku:

Zaświadczenia o dochodach tj.

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku dzieci uczących się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych mających płatną naukę zawodu, w sytuacji odbywania bezpłatnej praktyki w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez Pracodawcę lub Szkołę.
 3. Zaświadczenia rodziców i pełnoletnich członków rodziny z Powiatowego Urzędu Pracy (jeżeli są zarejestrowane).
 4. Zaświadczenie z Uczelni studiujących członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie pracujących, wliczanych do średniej przypadającej na jedną osobę w rodzinie.
 5. Zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach – zasiłek rodzinny.
 6. Zaświadczenie o posiadanych gruntach.
 7. Potwierdzona opłata ubezpieczenia KRUS za III kwartał.
 8. Odcinek renty lub emerytury.
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach za m-c poprzedzający złożenie wniosku /osoby rozliczające się wg. przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą-prowadzące Ewidencję w formie książki Przychodów i Rozchodów przedstawiają dochód za poprzedni rok kalendarzowy podzielony przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność.

 1. Inne dochody (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub       zaświadczenie komornika, zaświadczenie z urzędu o wysokości pobieranego świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej).
 1. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” –  zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz .U. z 2009 ,Nr 175, póź. 1362 ze zm.)

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 
OPŁATY:   Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

mgr Renata Rzepa – Stanowisko ds. Finansów i księgowości

tel.(14) 631-90-46

Nadzór sprawuje: Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Spraw Społecznych

mgr inż.Urszula Wasa

tel.14 631-90-20

email: uwasa@wierzchoslawice.pl

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-30.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 8:00 – 16:00

III piętro pokój nr 47

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać

 • uczniowie – do 15 września każdego roku
 • słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października każdego roku

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego

PODSTAWA PRAWNA:   Art. 90 b, art. 90 d, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256,poz.2572 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Decyzje zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru