NAZWA USŁUGI: DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Dofinansowanie dla pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników na podstawie decyzji administracyjnej.
KOGO DOTYCZY: 

Zgodnie z art.70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianego i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Zgodnie z art.70b ust.7 podstawą dofinansowania jest wniosek, który należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zadania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianego i ich wynagrodzenia. Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 3. kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
 4. zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku ,w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 6. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
 7. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowę o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę
 8. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,,
 9. dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 
OPŁATY:   Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Kierownik Referat Edukacji Kultury i Spraw Społecznych mgr inż. Urszula Wasa
tel.14 631-90-20
email: uwasa@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-30

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni
PODSTAWA PRAWNA:   Art.70 b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Decyzja zostanie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony