Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, (także niepełnosprawnych, posiadających niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe) zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które nie ukończyły jeszcze 29 r.ż.

W ramach wsparcia w projekcie uczestnicy zostaną objęci:
Obligatoryjnie:
– identyfikacją potrzeb i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
– kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu;
– poradnictwem zawodowym w zakresie planowania kariery.
Ponadto uczestnicy zostaną objęci fakultatywnie:
– bonem (szkoleniowym, zatrudnieniowym lub stażowym);
– szkoleniem zawodowym i 5 miesięcznym stażem zawodowym.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia – 300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. grupa NEET) z terenu województwa małopolskiego poprzez objęcie ich indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną w okresie 01.05.2016 – 31.03.2018r.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób, w tym 180 kobiet i 120 mężczyzn, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren Województwa Małopolskiego w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo i osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-2020,

Więcej informacji: www.mojakariera.biuroprojektu.eu

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony