Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  620 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 maja  2017 r. do 26 maja 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: od 12 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15:30), w dniu 26 maja 2017 r. do godz. 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 26 maja  2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuk, w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami pozostawione w biurze oraz w wersji elektroniczne zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznesplan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz pod numerem  tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony