Poniżej znajduje się lista PRZETARGÓW, OGŁOSZEŃ, ZAPYTAŃ OFERTOWYCH lub KONKURSÓW OFERT, które odbywają się w Gminie Wierzchosławice.

Przetargi / Ogłoszenia / Zapytania ofertowe

Konkurs ofert – kluby sportowe 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych poprzez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej […]

Zapytanie pfertowe – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku CKWP o klimatyzację ATRIUM

Zapytanie ofertowe dotyczące – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM. Przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w  budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o istniejący agregat wody lodowej. […]

Zobacz więcej...