Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h od 45 km/h w porywach do 90 km/h. Wiatr z zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wysoki stan wód!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.02.2017 do godz. 08:00 dnia 23.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Topnieje pokrywa śnieżna oraz prognozowane opady deszczu w zalewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na mniejszych dopływach mogą powodować wzrost poziomy wód i przekroczenie lokalnie stanów ostrzegawczych.

Konsultacje EDUKACJA – reforma szkół 2017

Wójt  Gminy Wierzchosławice,  na podstawie Uchwały Nr XLIII/252/210 Rady Gminy Wierzchosławice  z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna procedurę  konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Wierzchosławice w godzinach pracy  lub  na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice,  33-122 Wierzchosławice  550, do dnia 8 marca 2017r.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowych i innych  podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego.

Pliki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne – roztopy!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 do godz. 10:30 dnia 22.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: roztopy / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0oC rano 20.02.2017r. do 3oC w dzień. Nocą 20/21.02.2017r. i 21/22.02.2017r. temperatura wyniesie ok 1oC, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4oC.

Jednocześnie w nocy 20/21/02/2017 i w dzień 21.02 prognozuje się opady deszczu od 10mm do 20mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 60km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ostrzeżenie meteorologiczne – zanieczyszczone powietrze!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion północny, zachodni, południowo-wschodni

Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej – 200ug/m3

Termin: do godz. 24:00 dnia 16.02.2017r.
 
Orientacyjny przebieg:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24 godzinnego pyłu PM10 (200ug/m3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 r.ż., osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, oraz osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze powinny podjać następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynnosci zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we włąsciwe medykamenty i stosować zaleceń lekarzy
 • śledzić informacje o występujących przekorczeniach wartości dopuszczalnych stężeń i zanieczyszczeń w powietrzu

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.02.2017 do godz. 12:00 dnia 07.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.02.2017 do godz. 07:00 dnia 03.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

523 197,06

I

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej:

https://rolnictwo.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednia aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane sa w następujących terminach:

 • styczeń: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • marzec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
 • czerwiec – lipiec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
  Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • lipiec: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • sierpień: Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
 • listopad: Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw)
  Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)
 • grudzień: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.

Załączniki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne – silne mrozy!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 09.1.2017 do godz. 10:00 dnia 11.01.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień od -9 do -7 stopni C. Wiatr o średniej prędkości od 5km/h do 20km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne -pyły!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM10
 
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej – 200ug/m3

Uwagi: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 r.ż., osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, oraz osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze powinny podjać następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynnosci zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we włąsciwe medykamenty i stosować zaleceń lekarzy
 • śledzić informacje o występujących przekorczeniach wartości dopuszczalnych stężeń i zanieczyszczeń w powietrzu

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.12.2016 do godz. 23:00 dnia 27.12.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5cm do 10cm a lokalnie nawet do 15cm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 09:00 dnia 14.12.2016 do godz. 15:00 dnia 14.12.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodującej gołoledź.