Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 17:00 dnia 23.06.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30mm, lokalnie do 40mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 30.05.2017 do godz. 03:00 dnia 31.05.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15mm do 25mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie metorologiczne – przymrozki

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki / 1
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Orientacyjny przebieg: Prognozuje się spadek poniżej 0oC nad ranem miejscami spadek do -2oC, a przy gruncie nawet do -3oC.  W nocy z 9 na 10 maja temperatura minimalna od -3oC do -1oC a w rejonach podgórskich od -7oC do -5oC.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.05.2017 do godz. 20:00 dnia 04.05.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie; zlewnie: SKAWY, RABY, DUNAJCA, ROPY
 
Ważność: od godz. 11:30 dnia 04.05.2017 do godz. 06:00 dnia 05.05.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewniach: SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecnie występujące przekroczenia stanu ostrzegawczego w ciągu najbliższych godzin będą się utrzymywać.

Ostrzeżenie meteorologiczne – przekroczenie stanów ostrzegawczych!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie; zlewnie: SOŁY, SKAWY, RABY, DUNAJCA, ROPY
 
Ważność: od godz. 10:00 dnia 27.04.2017 do godz. 09:00 dnia 29.04.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu, w zalewniach: SOŁY poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W ciągu drugiej doby na skutek nadal prognozowanych opadów deszczu, punktowo (zwłaszcza w zlewniach: Skawy, Ryby oraz Dunajca) mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Na Wiśle powyżej Krakowa w związku ze spływem wód opadowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego. Na Wiśle w Krakowie i poniżej prognozowanych jest wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 05:00 dnia 27.04.2017 do godz. 06:00 dnia 29.04.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne Opady deszczu / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpeienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 05:00 dnia 27 kwietnia 2017r. do godziny 8:00 dnia 28 kwietnia 2017r. prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15mm do 25mm, lokalnie 35mm. 
Od godziny 8:00 dnia 28 kwietnia 2017r. do godziny 6:00 dnia 29 kwietnia 2017r. prognozuje się wysokość opadów od 15mm do 25mm, lokalnie 30mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28 kwietnia 2017r.

Ostrzeżenie metorologiczne – przymrozki

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 22:00 dnia 19.04.2017 do godz. 07:00 dnia 20.04.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki / 1
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Orientacyjny przebieg: Przewiduje się spadek temperatury od -3oC do -1oC a przy gruncie do -4oC

Informacja – PTASIA GRYPA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że w związku, ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz,U. 2Ol7r, poz.722).
Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym informuje o bezwzględnym obowiązku zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2OI7 roku.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2O91

Plik rozporządzenie:

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 Wójt Gminy Wierzchosławice rozpoczął procedurę konsultacji w dniu 21 luty 2017r przez zamieszczenie uchwały wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń w Budynku Urzędu Gminy i wyznaczył termin składania uwag i wniosków do dnia 8 marca 2017 r .

W wyznaczonym terminie wniesiono uwagi i wnioski przez Stowarzyszenie Oświatowe HORYZONT w Bogumiłowicach do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wniesione uwagi i wnioski są bezprzedmiotowe, albowiem konsultowana uchwała obejmowała projekt sieci szkół a nie dotyczyła tworzenia lub przekształcania szkoły w Wierzchosławicach w zakresie Filii w Bogumiłowicach. Taki stan rzeczy wynikał wprost z ustawy wprowadzającej ustawę –Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Okoliczności podnoszone przez Stowarzyszenie nie mogły być uwzględnione wprost w projekcie konsultowanej uchwały. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 206 ust 6 ustawy wprowadzającej ustawę –Prawo Oświatowe, na podstawie uchwały nie dokonuje się zakładania szkół, szkół filialnych, likwidacji i przekształcenia szkół innych, niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Wobec powyższego wszelkie przekształcenia w zakresie zmiany warunków funkcjonowania szkoły filialnej w Bogumiłowicach w ramach konsultowanej uchwały nie były zgodnie z obowiązującym prawem możliwe.

Na marginesie należy wskazać, że okoliczności podnoszone przez Stowarzyszenie były brane przez Radę Gminy pod uwagę. W trakcie posiedzenia Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 lutego 2017 roku zgłoszono i poddano pod głosowanie Rady Gminy wniosek o zmianę organizacyjną szkoły filialnej w Bogumiłowicach. Wniosek ten nie uzyskał poparcia Rady Gminy, niemniej stał się przedmiotem debaty publicznej.

KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce

 Wójt Gminy Wierzchosławice OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce – 33-122 Wierzchosławice

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U. z 2009r.  Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  b) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu  zarządzania oświatą ;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ;
h) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 168);
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października o ujawnieniu informacji o dokumentach organów Bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013r., poz. 1388 oraz z 2016r., poz. 178) – w stosunku do kandydatów urodzonych przed dniem 01.08.1972r.
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
l)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia   27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. z 2016r., poz. 1842  z późn. zm.) –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz  nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie dyscyplinarne:
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu  Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, II piętro,  pokój Nr 29,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce, 33-122 Wierzchosławice”-   w terminie do dnia  29 marca 2017r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzchosławice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ostrzeżenie – sprzedaż sadzeniaków ziemniaka!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ostrzega i informuje iż zbliża się okres wzmożonej sprzedaży sadzeniaków ziemniaka. Przypominamy że za sadzeniaki można uznać tylko takie ziemniaki, które są:

 • zapakowane w zamknięte opakowania (worki, big-bagi),
 • zaopatrzone w paszporty roślinne (na każdym opakowaniu jest trwale zamocowany jeden paszport),
 • zabezpieczone urzędowymi plombami założonymi na zamknięcie opakowania,
 • posiadają odpowiednią dokumentację (świadectwo oceny cech zewnętrznych – tylko dla sadzeniaków wyprodukowanych w Polsce).

Nabywcy ziemniaków niespełniający powyższych wymagań nie maja pewności co do jakości nabywanego materiału oraz muszą liczyć się z ryzykiem zawleczenia groźnych chorób ziemniaka.

Osoby i firmy, które prowadzą obrót sadzeniakami niezgodny z przepisami są narażone na dotkliwe kary przewidziane ustawą o nasiennictwie: opłaty sankcyjne i mandaty. 

Paszport roślin

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h od 45 km/h w porywach do 90 km/h. Wiatr z zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wysoki stan wód!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.02.2017 do godz. 08:00 dnia 23.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Topnieje pokrywa śnieżna oraz prognozowane opady deszczu w zalewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na mniejszych dopływach mogą powodować wzrost poziomy wód i przekroczenie lokalnie stanów ostrzegawczych.

Konsultacje EDUKACJA – reforma szkół 2017

Wójt  Gminy Wierzchosławice,  na podstawie Uchwały Nr XLIII/252/210 Rady Gminy Wierzchosławice  z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna procedurę  konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Wierzchosławice w godzinach pracy  lub  na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice,  33-122 Wierzchosławice  550, do dnia 8 marca 2017r.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowych i innych  podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego.

Pliki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne – roztopy!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 do godz. 10:30 dnia 22.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: roztopy / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0oC rano 20.02.2017r. do 3oC w dzień. Nocą 20/21.02.2017r. i 21/22.02.2017r. temperatura wyniesie ok 1oC, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4oC.

Jednocześnie w nocy 20/21/02/2017 i w dzień 21.02 prognozuje się opady deszczu od 10mm do 20mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 60km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony