Informacja Wójta Gminy – konsultacje społeczne dotyczące nadania imienia Mieczysława Stacha budynkowi Domu Ludowego w Bogumiłowicach!

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że wpłynął wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy o nadanie imienia Mieczysława Stacha, budynkowi Domu Ludowego, zlokalizowanego w Bogumiłowicach 201, 33-121 Bogumiłowice (nr działki 552/1). Opinie w tym zakresie, można składać w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.
Adresatami konsultacji są mieszkańcy Gminy Wierzchosławice, a w szczególności sołectwa Bogumiłowice.

Uwagi i opinie należy kierować w formie:
a) pisemnej papierowej, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
b) pisemnej elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion północny
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo – zachodni, skręcający na zachodni.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

przetarg nieograniczony

I

Plan po zmianach 25.wrzesień 2017

 

 

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Wierzchosławice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

257 899,54

III – IV

 

2.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w miejscowościach Rudka i Bobrowniki Małe w km 2+150- 2+355

robota budowlana

przetarg nieograniczony

162 975,77

III – IV

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/3

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 13:30 dnia 21.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/3

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Od wieczora 20.09 w subregionie południowym województwie zanotowano opady deszczu osiągające od 30 mm do 40 mm, w Tatrach od 50 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 120 mm (Hala Gąsienicowa). Na tym obszarze prognozuje się nadal występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie południowym od 50 mm do 60 mm. Łączna suma odpadów od 100 mm do 120 mm, lokalnie w Tatrach do 180mm, na szczytach Tatr opady śniegu. W subregionie północnym zanotowano sumę opadów od 10mm do 15mm. Prognozowana suma opadów w subregionie północnym od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów od 50 mm do 60 mm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: W związku występującymi opadami oraz nadal prognozowanymi opadami deszcze w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Punktowo w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

PSZOK – czwartek dniem wewnętrznym!

Informujemy, iż w związku z dużą ilością odpadów segregowanych oddawanych  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach (PSZOK), każdy czwartek ustanowiony został dniem wewnętrznym.

W tym dniu PSZOK będzie nieczynny.

Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.

W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W y\takiej sytuacji wymagane jest:
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:     

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego    

c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew                                                                                                                                                                                      

2. Organ (Wójt ) w terenie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, a następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.                                                                                                     

3. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wzniesienie sprzeciwu, a także pomimo wzniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza     administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5. Jeżeli w terminie 5 lat dokona oględzin przeprowadzony przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na     podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.                     

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wzniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew. 

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 

7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzew w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcia,                 

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedna z form ochrony, na obszarze Natura2000,

b) w przypadku spełnienia prze drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonej przez Ministerstwa Środowiska w drodze                                rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa  wskazanego w zgłoszeniu

Do 14 dniowego terminu na wzniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka  dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłączenie na wniosek zgłaszającego.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie SKAWY, RABY, DUNAJCA i ROPY
 
Ważność: od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
 
Orientacyjny przebieg: W związku występującymi opadami oraz nadal prognozowanymi opadami deszcze w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady deszczu

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30mm a lokalnie nawet do 35mm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: intensywne opady deszczu /1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady deszcze od 4.09 od godz. 8:00 do 5.09 do godz. 8:00 wyniesie od 20 mm do 30 mm. W nocy z 4/5.09 wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniosą od 35 mm do 45 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm. Lokalnie nawet 75mm.

Weź udział w konkursie #BeInclusive EU Sport Awards!

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs #Belnclusive EU Sport Awards. Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.

Do kogo adresowane jest #Belnclusive EU Sport Awards?
Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. Zgłoszone projekty będą ocenianie pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności. Przedstawiciele trzech zwycięskich instytucji zostaną zaproszeni do Brukseli na ceremonię, podczas której otrzymają nagrodę 10 000 euro oraz będą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów szerszej publiczności.

Komisja Europejska zachęca wszystkich do dołączenia do konkursu i inspirowania innych do tego, jak integrować społeczności zróżnicowane pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy też zamożności.

Aby wziąć udział w konkursie:
1. Wypełnij ankietę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form.
2. Opisz w niej to, jak zwalczasz wykluczenie społeczne w swoim środowisku poprzez sport.
3. Dołącz opis swojego projektu (maksymalnie 3 strony), uwzględniając misję #Belnclusive EU Sport Awards – powtarzalność, innowacyjność, efektywność. Dołącz zdjęcia bądź krótkie filmiki.
4. Ankieta oraz opis powinny być sporządzone w języku angielskim.
5. Zgłoszenia można przesyłać od 15 czerwca do 15 września.

Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu w projektach wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eulsport/be-inclusive_en

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2017 do godz. 21:00 dnia 10.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie, głównie w zachodniej połowie województwa, burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm  oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Upał!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/3

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się w tym okresie temperaturę maksymalną w środę w dzień od 29oC do 32oC, w czwartek i w piątek od 33oC do 36oC. Temperatura minimalna w nocy od 17oC do 20oC.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 02.08.2017 do godz. 03:00 dnia 03.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie Meteorologiczne – Upał!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2017 do godz. 20:00 dnia 05.08.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/3

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się w tym okresie temperaturę maksymalną od 30oC do 33oC, tylko we wtorek, środę i czwartek od 34oC do 37oC. Temperatura minimalna w nocy od 20oC do 22oC.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.07.2017 do godz. 18:00 dnia 21.07.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony