Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych /2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zalewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
 
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  75%
 
Orientacyjny przebieg: Na skutek intensywnych opadów deszczu w zalewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/2, burze/1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 16.05.2018 do godz. 23:00 dnia 17.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2 burze/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Opady – 90% , Burze – 80%
 
Orientacyjny przebieg: Progonozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżnia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z prywami wiatru do 75km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem /2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze – 85%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektorych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Więcej szczegółów w pliku PDF:

Błąkający się pies!

Po terenie Wierzchosławic, Łętowic, Bogumiłowic błąka się wychudzona, biszkoptowa suka w typie labradora. Jeśli ktoś ją zauważy, proszony jest o kontakt pod nr. 605784399

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 do godz. 02:00 dnia 17.03.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Wieczorem poczatkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0 stopni Celcjusza spowoduje zamaraznie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6 do – 3 stopni, przy gruncie -8 do -6. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się bedzie przez kolejne dni.

Bioasekuracja – ASF

Powiatowy, Lekarz Weterynarii w Tarnowie w zwiąaku z wejscicm rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r, (Dz.U. z2018t., poz.360 ) prosi się o poinformowanie rolników posiadających
gospodarstwa na terenach poszczególnych gmin o zmianach w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Ustanowione wymagania mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed wirusem w gospodarstwach, położonych na terytorium poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF ( poza
obszafami zagrożenia , objętym ograniczeniami i ochfonnym ).

W szczególności wymaganią te dotyczą czynności:

 1. karmienja świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenia rejestru środków transportu do prżewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenia budynku, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzjelne wejścja oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerżenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i od każanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 
 8. używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynnosci,
 9. wyłożenia mat deżynfekcyjnych prżed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń przy czym szerokość wyłożonych mat
  powinna być nie mnjejsza niż szerokośćd danego wejścia lub wyjścia, a długość  nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
  skutecznoścj działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządżenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury iknurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokośc wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania swiń
  w gospodarstwie w systemie otwartym,

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są uttrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocżnych pochodzenia zwierzęcego
  pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru żagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
  unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików conajmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomiesżczeniach w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej ż obszaru objętego o8ranicżenjami lub obszaru zagrozenia, chyba
  że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w miejscu niedostępnyrn dla dzików co najmniej przez 9o dni przed jej wykorzystaniem.

Weżne daty:

 • od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe Wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszrami objętymi restrykcjami
  poza obsżarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym.
 • od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia w.w wymagań, postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochaonie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Pliki do pobrania:

Dyżury Komisariatu Policji w Wierzchosławicach

POSTERUNEK POLICJI w WIERZCHOSŁAWICACH

KOMISARIATU POLICJI TARNÓW ZACHÓD W TARNOWIE

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Wierzchosławicach

Kierownik asp. sztab. Mariusz Czapkowicz

tel. 14 628-24-70

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-14.00

Dzielnicowy: mł . asp. Jarosław Skowroński

tel. 14 628-24-70 , kom. 604-512-759

e-mail: jaroslaw.skowronski@tarnow.policja.gov.pl

pełni dyżur w czwartki w godzinach 15.00-19.00

 

Zgłaszanie interwencji

tel. 997 lub 112

Jednostka nadrzędna KP Tarnów Zachód

ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel. 14 628-17-22 Fax 14 628-17-44

Informacja z odbytych warsztatów

Szanowni Państwo,

w dniu 09.02.2018 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny poprowadzony przez Panią Barbarę Petek-Matuła z Fundacji Moderato, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD. 

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016-grudzień 2017 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

 

usługa

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

1 080 518,40

 

 

I-II

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. (dzień 5 kwietnia 2018):

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. usługa przetarg nieograniczony 930 000,00 zł II
2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K Mikołajowice-Bogumiłowice w m. Mikołajowice – Etap III oraz Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1348 K relacji Łętowice–Szujec-Wierzchosławice w m. Łętowice – Etap III robota budowlana przetarg nieograniczony 170 747.65 zł II

Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady śniegu / 2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.02.2018 do godz. 24:00 dnia 03.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej od 30cm do 45cm.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych 2018

Zarządzanie Wójta nr 12 w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2018
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875), w związku z art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wynikających z Programu Współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
§ 2. Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na ;
1) Stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice,
2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice,
3) Tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wierzchosławice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018r.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchoslawice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.Kazdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchoslawice , uwzględniając rodzaj zadania , na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II .Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922),
5) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) biorących udział w konkursie.

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV . Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 6 lutego 2018r. do do godziny 1500.

Załącznik do ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 80 km/h z południowego zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 07:00 dnia 16.01.2018 do godz. 20:00 dnia 16.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h z porywami do 80 km/h z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 19:00 dnia 03.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące  / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczące tej choroby.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony