Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady śniegu / 2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.02.2018 do godz. 24:00 dnia 03.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej od 30cm do 45cm.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych 2018

Zarządzanie Wójta nr 12 w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2018
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875), w związku z art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wynikających z Programu Współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
§ 2. Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na ;
1) Stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice,
2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice,
3) Tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wierzchosławice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018r.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchoslawice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.Kazdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchoslawice , uwzględniając rodzaj zadania , na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II .Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922),
5) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) biorących udział w konkursie.

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV . Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 6 lutego 2018r. do do godziny 1500.

Załącznik do ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 80 km/h z południowego zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 07:00 dnia 16.01.2018 do godz. 20:00 dnia 16.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h z porywami do 80 km/h z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 19:00 dnia 03.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące  / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczące tej choroby.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady śniegu / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 29.11.2017 do godz. 10:00 dnia 29.11.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1 – gołoledź!

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Dodatkowy termin polowania zbiorowego W-ce

Mając na uwadze 28 Rozporządzenia Misnitra Środowiska z 23.03.2005r. (Dz. U. z dnia 15.94.2005 r. z późn. zmianami) Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o dodatkowym terminie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 86 OHZ Wierzchosławice w dniu 8.12.2017r.

Znaleziony ROWER!

Posterunek Policji w Wierzchosławicach informuje, iż w dniu 09.10.2017 roku na terenie gminy Wierzchosławice został znaleziony rower. Funkcjonariusze tutejszej jednostki poszukują właściciela roweru . Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Posterunku Policji w Wierzchosławicach.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.10.2017 do godz. 07:00 dnia 28.10.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. W powiecie tarnowskim prawdopodobieństwem 30% mogą wystąpić opady do 60 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach 35cm.

Informacja Wójta Gminy – konsultacje społeczne dotyczące nadania imienia Mieczysława Stacha budynkowi Domu Ludowego w Bogumiłowicach!

Wójt Gminy Wierzchosławice informuje, że wpłynął wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Swojacy o nadanie imienia Mieczysława Stacha, budynkowi Domu Ludowego, zlokalizowanego w Bogumiłowicach 201, 33-121 Bogumiłowice (nr działki 552/1). Opinie w tym zakresie, można składać w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.
Adresatami konsultacji są mieszkańcy Gminy Wierzchosławice, a w szczególności sołectwa Bogumiłowice.

Uwagi i opinie należy kierować w formie:
a) pisemnej papierowej, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
b) pisemnej elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion północny
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo – zachodni, skręcający na zachodni.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

przetarg nieograniczony

I

Plan po zmianach 25.wrzesień 2017

 

 

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Wierzchosławice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

257 899,54

III – IV

 

2.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w miejscowościach Rudka i Bobrowniki Małe w km 2+150- 2+355

robota budowlana

przetarg nieograniczony

162 975,77

III – IV

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony