Ostrzeżenie metorologiczne – przymrozki

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 22:00 dnia 19.04.2017 do godz. 07:00 dnia 20.04.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki / 1
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Orientacyjny przebieg: Przewiduje się spadek temperatury od -3oC do -1oC a przy gruncie do -4oC

Informacja – PTASIA GRYPA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że w związku, ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz,U. 2Ol7r, poz.722).
Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym informuje o bezwzględnym obowiązku zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2OI7 roku.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2O91

Plik rozporządzenie:

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 Wójt Gminy Wierzchosławice rozpoczął procedurę konsultacji w dniu 21 luty 2017r przez zamieszczenie uchwały wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz  na tablicy ogłoszeń w Budynku Urzędu Gminy i wyznaczył termin składania uwag i wniosków do dnia 8 marca 2017 r .

W wyznaczonym terminie wniesiono uwagi i wnioski przez Stowarzyszenie Oświatowe HORYZONT w Bogumiłowicach do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wniesione uwagi i wnioski są bezprzedmiotowe, albowiem konsultowana uchwała obejmowała projekt sieci szkół a nie dotyczyła tworzenia lub przekształcania szkoły w Wierzchosławicach w zakresie Filii w Bogumiłowicach. Taki stan rzeczy wynikał wprost z ustawy wprowadzającej ustawę –Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Okoliczności podnoszone przez Stowarzyszenie nie mogły być uwzględnione wprost w projekcie konsultowanej uchwały. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 206 ust 6 ustawy wprowadzającej ustawę –Prawo Oświatowe, na podstawie uchwały nie dokonuje się zakładania szkół, szkół filialnych, likwidacji i przekształcenia szkół innych, niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Wobec powyższego wszelkie przekształcenia w zakresie zmiany warunków funkcjonowania szkoły filialnej w Bogumiłowicach w ramach konsultowanej uchwały nie były zgodnie z obowiązującym prawem możliwe.

Na marginesie należy wskazać, że okoliczności podnoszone przez Stowarzyszenie były brane przez Radę Gminy pod uwagę. W trakcie posiedzenia Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 lutego 2017 roku zgłoszono i poddano pod głosowanie Rady Gminy wniosek o zmianę organizacyjną szkoły filialnej w Bogumiłowicach. Wniosek ten nie uzyskał poparcia Rady Gminy, niemniej stał się przedmiotem debaty publicznej.

KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce

 Wójt Gminy Wierzchosławice OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce – 33-122 Wierzchosławice

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek( Dz. U. z 2009r.  Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  b) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu  zarządzania oświatą ;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ;
h) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 168);
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października o ujawnieniu informacji o dokumentach organów Bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013r., poz. 1388 oraz z 2016r., poz. 178) – w stosunku do kandydatów urodzonych przed dniem 01.08.1972r.
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
l)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia   27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. z 2016r., poz. 1842  z późn. zm.) –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz  nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie dyscyplinarne:
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu  Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, II piętro,  pokój Nr 29,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce, 33-122 Wierzchosławice”-   w terminie do dnia  29 marca 2017r. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzchosławice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ostrzeżenie – sprzedaż sadzeniaków ziemniaka!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ostrzega i informuje iż zbliża się okres wzmożonej sprzedaży sadzeniaków ziemniaka. Przypominamy że za sadzeniaki można uznać tylko takie ziemniaki, które są:

 • zapakowane w zamknięte opakowania (worki, big-bagi),
 • zaopatrzone w paszporty roślinne (na każdym opakowaniu jest trwale zamocowany jeden paszport),
 • zabezpieczone urzędowymi plombami założonymi na zamknięcie opakowania,
 • posiadają odpowiednią dokumentację (świadectwo oceny cech zewnętrznych – tylko dla sadzeniaków wyprodukowanych w Polsce).

Nabywcy ziemniaków niespełniający powyższych wymagań nie maja pewności co do jakości nabywanego materiału oraz muszą liczyć się z ryzykiem zawleczenia groźnych chorób ziemniaka.

Osoby i firmy, które prowadzą obrót sadzeniakami niezgodny z przepisami są narażone na dotkliwe kary przewidziane ustawą o nasiennictwie: opłaty sankcyjne i mandaty. 

Paszport roślin

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 00:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h od 45 km/h w porywach do 90 km/h. Wiatr z zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wysoki stan wód!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.02.2017 do godz. 08:00 dnia 23.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Topnieje pokrywa śnieżna oraz prognozowane opady deszczu w zalewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na mniejszych dopływach mogą powodować wzrost poziomy wód i przekroczenie lokalnie stanów ostrzegawczych.

Konsultacje EDUKACJA – reforma szkół 2017

Wójt  Gminy Wierzchosławice,  na podstawie Uchwały Nr XLIII/252/210 Rady Gminy Wierzchosławice  z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wszczyna procedurę  konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Wierzchosławice w godzinach pracy  lub  na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice,  33-122 Wierzchosławice  550, do dnia 8 marca 2017r.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowych i innych  podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego.

Pliki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne – roztopy!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 10:30 dnia 20.02.2017 do godz. 10:30 dnia 22.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: roztopy / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Na terenach położonych do 800 m n.p.m. prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0oC rano 20.02.2017r. do 3oC w dzień. Nocą 20/21.02.2017r. i 21/22.02.2017r. temperatura wyniesie ok 1oC, a w ciągu dnia 21.02.2017 wzrośnie do około 4oC.

Jednocześnie w nocy 20/21/02/2017 i w dzień 21.02 prognozuje się opady deszczu od 10mm do 20mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 60km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ostrzeżenie meteorologiczne – zanieczyszczone powietrze!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion północny, zachodni, południowo-wschodni

Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej – 200ug/m3

Termin: do godz. 24:00 dnia 16.02.2017r.
 
Orientacyjny przebieg:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24 godzinnego pyłu PM10 (200ug/m3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 r.ż., osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, oraz osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze powinny podjać następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynnosci zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we włąsciwe medykamenty i stosować zaleceń lekarzy
 • śledzić informacje o występujących przekorczeniach wartości dopuszczalnych stężeń i zanieczyszczeń w powietrzu

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.02.2017 do godz. 12:00 dnia 07.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.02.2017 do godz. 07:00 dnia 03.02.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

523 197,06

I

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej:

https://rolnictwo.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednia aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane sa w następujących terminach:

 • styczeń: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • marzec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
 • czerwiec – lipiec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
  Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • lipiec: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • sierpień: Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
 • listopad: Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw)
  Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)
 • grudzień: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.

Załączniki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne – silne mrozy!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 18:00 dnia 09.1.2017 do godz. 10:00 dnia 11.01.2016
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni C. Temperatura maksymalna w dzień od -9 do -7 stopni C. Wiatr o średniej prędkości od 5km/h do 20km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne -pyły!

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM10
 
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej – 200ug/m3

Uwagi: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 r.ż., osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, oraz osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze powinny podjać następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynnosci zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we włąsciwe medykamenty i stosować zaleceń lekarzy
 • śledzić informacje o występujących przekorczeniach wartości dopuszczalnych stężeń i zanieczyszczeń w powietrzu