Wykaz nieruchomości do sprzedaży w Gminie Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym ustnym nieograniczonym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

PRZETARG: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach!

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Gmina Wierzchosławice

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ),

Wójt Gminy w Wierzchosławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości   przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na terenie Gminy Wierzchosławice.

 Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzch               nia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                   i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy  

Termin wnoszenia opłaty

Informacje                         o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Dodatkowe informacje

Nr działki

Nr KW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

528

 

TR1T/00062753/1

0,14 ha

Działka zlokalizowana                     w    Rudka 

Teren przeznaczony na powiększenie  działek sąsiednich

 

Do 3 lat

 

200 + VAT

Opłata  roczna                   

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości.

 

 

2

 

142/4

 

 

 

 

1,08  ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

 

Do 3 lat

 

280 + VAT

Opłata  roczna                  

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

3

 

 

 

166/6

 

 

1,12 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

 

300 zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Płatny podatek od nieruchomości

 

4

168/4

 

0,10 ha

Działka zlokalizowana                   w   Wierzchosławice wokół akwenu wodnego Dwudniaki

Teren przeznaczony pod  rekreację

Do 3 lat

100  zł +  VAT

Opłata miesięczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

5

2089/     12

 

TR1T 89179

 

0,02 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

Do 10   każdego miesiąca                        

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

6

2089/7

 

TR1T 89179

 

0,01 ha

 

Wierzchosławice

Teren przeznaczony pod  stację telefonii komórkowej

Do 3 lat

800 zł + VAT

Opłata miesięczna

 

Do 10   każdego miesiąca                         

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

7

454/27

TR1T00062753/1

2,16

Rudka

Teren przeznaczony pod uprawę

Do 3 lat

350 zł + VAT

Opłata roczna

Do 10   następnego miesiąca                         po zawarciu  umowy

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na pisemny wniosek

Płatny podatek od nieruchomości

 

   Zasady aktualizacji opłat : – Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GSU  o ten wskaźnik. 

   Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice tj.: od dnia  5 maja   2017 r. do dnia 26  maja  2017 r. a ponadto informacja  o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana  do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej ” TEMI ”, oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.

 

PRZETARG: Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach – roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące Rewitalizacji zabytkowego Domu Ludowego w Wierzchosławicach. Poniżej znajdują się pliki:

Wykaz 2 nieruchomości do sprzedaży – Bogumiłowice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowaną i zabudowaną położone w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Sprzedaż działki / przetarg 0,02 ha – 122/81 – Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Sprzedaż działki / przetarg 0,03 ha – 149 – Gmina Wierzchosławice (Bogumiłowice)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Bogumiłowicach

 

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna. W bliskim zasięgu znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa oraz energetyczna.

Drogi dojazdowe – działka znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr DW975 – działka nr 150.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 1000 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1020

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 2, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Sprzedaż działki / przetarg 0,04 ha – 582/39 – Gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach

 

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Na działce znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny wraz ze słupem niskiego napięcia.

Drogi dojazdowe – od gminnej drogi nr 582/72 częściowo asfaltowej, przy styku z działką nr 582/72 – gruntowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 2, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.