Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,
 

33-122 Wierzchosławice 550.

 

STANOWISKO PRACY:
 referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji             

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
 6. co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej w tym  co najmniej rok na stanowisku ds. zamówień publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania;
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. preferowane doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych;
 2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiadających im aktów wykonawczych;
 3. umiejętność pracy w zespole, skrupulatność;
 4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
 1. WARUNKI PRACY
 1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
 4. budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

w zakresie zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  1. opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak min.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  5. udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
  6. przygotowywanie projektów aktów normatywnych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;
  7. przygotowywanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 3. prowadzenie rejestru umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień, planu postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

w zakresie promocji gminy:

 1. gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom;
 2. przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy;
 3. gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, artykuły, oferty itp.);
 5. współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami w celu promocji Gminy;
 6. sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice ug@wierzchoslawice.pl.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice: ug@wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 08 sierpnia 2017 r. w godz. od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Wierzchosławice33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat, pok. 29) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy Wierzchosławice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu: tel. (48) 146319014.

Wykaz nieruchomości – dzierżawa – Gmina Wierzchosławice – 9 działek

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy w trybie bezprzetargowym:

1. Nr działki: 400/1 – 0,25ha – Rudka
2. Nr działki: 552/3 – 0,41ha – Bogumiłowice
3. Nr działki: 283 – 0,10ha – Komorów
4. Nr działki: 574/3 – 0,47ha – Łętowice
5. Nr działki: 537/3 – 0,59ha – Mikołajowice
6. Nr działki: 1392/1 – 0,12ha – Wierzchosławice
7. Nr działki: 122/57 – 0,24ha – Wierzchosławice
8. Nr działki: 582/68 – 0,426ha – Wierzchosławice
9. Nr działki: 1249/8 – 0,36ha – Wierzchosławice

SZCZEGÓŁY W PLIKU PDF – WYKAZ nieruchomosci do dzierzawy Gmina Wierzchosławice – 9 działek – plik PDF (Adobe Reader)

Ogłoszenie o drugim przetargu – Nieruchomość Wierzchosławice – 0,04ha

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach i obniżył jej cenę wywoławczą.

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

Infrastruktura techniczna:

Na działce znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny wraz ze słupem niskiego napięcia.

Drogi dojazdowe – od gminnej drogi nr 582/72 częściowo asfaltowej, przy styku z działką nr 582/72 – gruntowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój
nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu – Nieruchomość Wierzchosławice 0,04ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną położoną w Wierzchosławicach.

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem G – obszar funkcji rekreacyjnej.

Infrastruktura techniczna:

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, zaś w bliskim zasięgu znajdują się przyłącza: kanalizacyjny i energetyczny.

Działka znajduje się w północno-zachodniej części wsi, w bliskiej odległości lasu oraz zbiornika wodnego.

Drogi dojazdowe – działka leży przy drodze gminnej nr 122/95.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości
a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udziela: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Termin wywieszenia ogłoszenia:

Od dnia : 05.07.2017 r.

Do dnia: 07.08.2017 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży RUDCE – Gmina Wierzchosławice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz.1490)

Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości niezabudowane położone w Rudce

Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego:

Przedmiotowe nieruchomości leży na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej. Dla każdej z przedmiotowych nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Infrastruktura techniczna:

W bliskim zasięgu działek znajdują się przyłącza: wodociągowy, gazowy, kanalizacyjny, energetyczny.

Drogi dojazdowe – działki leżą przy drogach gminnych nr 452/32, nr 452/7- gruntowych, nr 452/12 nr 452/3 – żwirowych, 453 – asfaltowej.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 10.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Jeżeli uczestnik przetargu, który zostanie ustalony kandydatem na nabywcę w wyniku przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 poz. 2082) osoba fizyczna, która zostanie ustalona w przetargu jako kandydat na nabywcę nieruchomości a pozostająca w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność majątkowa musi przed dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskać zgodę drugiego małżonka. Nabycie następuje na obojga małżonków niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który był obecny na przetargu.

Minimalne pierwsze postąpienie podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej dla działki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Otwarcie przetargu – licytacja odbędzie się:

w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzchosławice – I piętro, pok. nr 12.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach, będących przedmiotem przetargu udzielają: pracownik na stanowisku referenta ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Pani Barbara Krawczyk, pokój nr 3, I piętro, nr tel. (14) 6319036.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży ŁĘTOWICE – Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) oraz Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następującenieruchomości położone w obrębie Łętowice, gmina Wierzchosławice w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

1. Nr. działki – 2236 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,2111 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji rolnej / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

2. Nr. działki – 2238 / Księga wieczysta – Działka nie posiada księgi wieczystej, powstała z połączenia i podziału działek nr 1391/2 objętej KW nr TR1T/00133618/2, 1391/3 objętej KW nr TR1T/0010674/8 oraz 1391/7 objętej KW nr TR1T/00106338/7. Wniosek o założenie księgi wieczystej będzie zrealizowany wraz ze spisaniem aktu notarialnego. / Powierzchnia nieruchomości (ha): 0,0366 / Przeznaczenie w planie (stadium): Obszar funkcji mieszkalnej, mieszkaniowo-usługowej, produkcyjnej, rolniczej. / Cena nieruchomości: 20 100,00 + 23% VAT

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dodatkowe informacje: 

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 07.06.2017 r.

Do dnia 27.06.2017 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w Gminie Wierzchosławice

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice

podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym ustnym nieograniczonym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony