Audytorzy energetyczni w Gminie Wierzchosławice

Informujemy, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Wierzchosławice rozpoczną pracę audytorzy energetyczni przeprowadzający oceny energetyczne budynków do programu wymiany kotłów co w ramach poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM 2014 – 2020.

Oceny energetyczne przeprowadzać będą pracownicy firmy:

NDE sp. z o. o.
Niezależni Doradcy Energetyczni
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Pełna lista osób upoważnionych do przeprowadzania ocen energetycznych znajduje się poniżej:

http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

Dodatkowo, istnieje możliwość potwierdzenia tożsamości audytora energetycznego pod numerami telefonów Urzędu Gminy Wierzchosławice:

(14) 631-90-48
(14) 631-90-42

Przypominamy, że oceny energetyczne przeprowadzane w ramach programu wymiany kotłów są BEZPŁATNE.

Konkurs ofert skierowanych do podmiotów leczniczych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tarnowskiego uchwałą nr 2046.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2017 roku.

Konkurs ofert skierowany jest do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
Ostateczny termin składania ofert upływa 16 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

LINK do BIPu Powiatu Tarnowskiego

Refundacja kosztów kwalifikowanych – nabór wniosków do 27 VI 2017r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 • zachowania dziedzictwa lokalnego
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

objętych strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w załącznikach:

Odkryj swoją energię – dofinansowania 60%!

Skorzystaj z programu i weź dotację na źródła energii odnawialnej oraz zadbaj o środowisko w naszej Gminie Wierzchosławice. Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla mieszkańców na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Enerii w gospodarstwach domowych.

 • ogniwa fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła

Pliki do pobrania:

Rozwój FIRMY – dotacje nawet do 300 tys zł.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  620 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 maja  2017 r. do 26 maja 2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: od 12 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15:30), w dniu 26 maja 2017 r. do godz. 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 26 maja  2017 r. (piątek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuk, w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami pozostawione w biurze oraz w wersji elektroniczne zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Biznesplan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa  oraz pod numerem  tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

IV nabór do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES

Zapraszamy  Państwa do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes – ST”, w wyniku którego mają  Państwo szansę otrzymać ok. 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt nasz preferuje osoby poszukujące pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywania na urlopie wychowawczym), mające pomysł na biznes, ukończone 30 lat i spełniające dodatkowo choć jeden z niżej wymienionych warunków:

 • bycie kobietą,
 • bycie w wieku powyżej 50 roku życia,
 • bycie długotrwale bezrobotnym ( kobietą lub mężczyzną )
 • bycie osobą niepełnosprawną, ( kobietą lub mężczyzną )
 • bycie osobą o niskich kwalifikacjach. ( kobietą lub mężczyzną )

Otrzymanie bezzwrotnej dotacji poprzedzone będzie niezbędnym pakietem szkoleń z tematyki działalności gospodarczej, prowadzonym przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców, którzy służyć będą pomocą również na dalszych etapach rozwoju firmy.

Przy niewielkim wysiłku, otrzymujecie Państwo możliwość realizacji swoich pomysłów zawodowych, gdzie już na starcie otrzymujecie pełną kwotę bezzwrotnej dotacji pozwalającą rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow

Zapraszamy  do kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszymi pracownikami, którzy  udzielą Państwu wszelkiej pomocy na etapie rekrutacji do projektu oraz w trakcie uczestnictwa w projekcie, dokonując tego z wielką życzliwością, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Numery telefonów: 785 056 870,  785 056 871

 

Płatne staże i praca dla młodych – rozpocznij pracę!

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!

Fundacja PROAKTYWNI ogłasza nabór do V edycji projektu „Młodzi proaktywni”. Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczyna rekrutację do V edycji projektu stażowego Młodzi proaktywni. Udział jest bezpłatny, a zapisywać mogą się osoby młode w wieku od 18. do 29. roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na obszarach wiejskich powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego.
Również tym razem zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym i policealnym.
Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Aplikuj już dziś!!! Co możesz zyskać???? Uczestnikom projektu oferujemy:
• udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• wsparcie ze strony specjalistów zawodowych
• płatny staż zawodowy
• wsparcie ze strony osobistego opiekuna
• zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże

Jak aplikować?
Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl
Od 3 kwietnia 2017 r.

Nie zwlekaj i zgłoś swój udział!
Zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: mlodzi.fundacjaproaktywni.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530 593 998, 530 693 296, 579517630, e-mail: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnym Centrum Aktywności w Tarnowie, ul. Krakowska 11 a, III piętro.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Premie dla młodych rolników nawet 100 000 zł

100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na swoje.

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

O wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, będzie musiała je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Warunkiem jest też posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęcie jego urządzania nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, którego właściciel będzie  starać się o wsparcie musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. W Małopolsce to 4,02 ha. Nasze województwo ma  bowiem średnią powierzchnię gospodarstwa niższą niż krajowa. Nie będzie za to pewnie problemu z przekroczeniem maksymalnej powierzchni, która nie może być większa niż 300 hektarów.

W pierwszej kolejności pomoc przysługiwać będzie wnioskodawcom, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w  wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków, a druga w wysokości 20% – już po realizacji biznesplanu.

Rolnik poprowadzi uproszczoną rachunkowość, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna jego gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Zgodnie z przepisami rolnik będzie zobowiązany do przeznaczenia całej kwoty premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wspieranie młodych rolników ma sens, gdyż tworzy się gospodarstwa o długiej perspektywie działania. mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Dlatego zachęcamy do skorzystania z tej właśnie oferty pomocy.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.

Centrum Wolontariatu 60+ – Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej, w tym pokrywanie kosztów:

 • żywności lub bonów żywnościowych
 • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 • edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia
 • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
 • przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń

Zapraszamy do naszych punktów w Tarnowie (ul. Krakowska 13/10) Nr tel. 519 820 707,
i Nowym Sączu (ul. Nawojowska 17a),nr tel. : 513 074 413
e-mail pokrzywdzeni@fundacjatarnowskiego.pl

Projekt „Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce”

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione  pomysły na akcje wolontariackie seniorów. 

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.!

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:

 • merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie  BEZPŁATNE!

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
 • ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY za pośrednictwem:

 • poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
 • poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:

Więcej informacji można uzyskać:  Link do informacji – www

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl , tel: 577 472 451

Konkurs  „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany  w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony