Zgłaszanie szkód w uprawach i płodach rolnych – koła łowieckie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8.03.2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną (jeleń, dzik, sarna, daniel) Zarząd Koła Łowieckiego „RYŚ” Tarnów informuje, że do przyjmowania zgłoszeń i szacowania szkód na terenie obwodu łowieckiego nr 85. upoważeniani są:

 • Paweł Wajda – Brzozówka, ul. Warszawska 53, 33-140 Lisia Góra (Teren: RUDKA, KOMORÓW)
 • Tadeusz Januś – Koszyce Małe, ul. Wolska 120, 33-111 Koszyce Wielkie (Teren: ŁĘTOWICE< BOGUMIŁOWICE, MIKOŁAJOWICE, SIECIECHOWICE)
 • Irenusz Włodarski – Kępa Bogumiłowicka 88, 33-101 Tarnów (Teren: WIERZCHOSŁAWICE, OSTRÓW, KĘPA BOGUMIŁOWICKA)

Zgłoszenie szkody TYLKO w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia na załączonym formularzu.

Pliki do pobrania:

 

Nowe oblicze historycznego Domu Ludowego w Wierzchosławicach

Już jesienią tego roku mieszkańcy Wierzchosławic będą mogli ponownie cieszyć się urokami zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa. Przed laty w tym budynku mieściła się siedziba Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Znajdujący się w centrum miejscowości dworek zostanie odnowiony dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył niemal 493 tys. zł.

Umowa gwarantująca przyznanie środków z RPO WM została przekazana w piątek, 7 kwietnia, przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa wójtowi Wierzchosławic Zbigniewowi Drągowi.

Całkowita wartość prac rewitalizacyjnych jest szacowana na 657 tys. zł. 493 tys. zł wydatków pokryje unijna dotacja.

– Dzięki przyznanemu dofinansowaniu powstanie ośrodek, w którym będą mogły się rozwijać wszelkie formy działalności kulturalnej. Odrestaurowany dworek stanie się jednak przede wszystkim doskonałym miejscem dla rozwoju czytelnictwa, a także promocji lokalnej historii, wśród mieszkańców Wierzchosławic oraz okolicznych miejscowości – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Zabytkowy Dom Ludowy w Wierzchosławicach powstał w 1924 r. z inicjatywy trzykrotnego premiera RP, Wincentego Witosa. W budynku, który ze względu na zły stan techniczny nie był użytkowany od pięciu lat, rozpocznie działalność gminna biblioteka. Znajdzie się w nim także izba pamięci wójtów Wierzchosławic.

Prace remontowe, które potrwają do końca października tego roku, prowadzone będą głównie na zewnątrz budynku. Zaplanowana została m.in. wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian oraz remont schodów, balkonów, dachu i elewacji. Zamontowana zostanie także platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dotacje z regionalnego programu operacyjnego pozwolą na odnowienie aż 17 zabytków o podobnym znaczeniu z całej Małopolski. Na ten cel Województwo Małopolskie zarezerwowało w sumie 23,7 mln zł. Dzięki tym środkom renowacje przejdą m.in. zabytkowy cmentarz żydowski w Tarnowie, Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach czy Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej.

malopolska.pl

Foto-Krzysztof Skóra

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, ze wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w
od 22 do 30 kwietnia 2017 r.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się :

 1. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
  Sanitarno-Epidemiologicznej,
 2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu podania zwierzęcia obserwacji,
 3. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela:
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. uet. Grzegorz Kawecki.

Pliki do pobrania:

 

Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa ONLINE!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie uruchomione przez Komendę Główną Policji w dniu 14 września 2016r. w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieszkańcy gminy mogą rozszerzać mapę w dowolny sposób i znaleźć na niej miejsce, na którym występuje zagrożenie, nieprawidłowość czy niepokojące ich zjawisko. Użytkownicy Mapy mogą wybrać z katalogu interesującą Ich ikonę graficzną obrazującą Ich ikonę graficzną obrazującą rodzaj zagrożenia, a następnie nanieść ją na mapę. Takie zgłoszenie zostanie sprawdzone przez Policję, a następnie odpowiednio zweryfikowane. W przypadku potwierdzenia zagrożenia Policja podejmie niezbędne działania w celu jego wyeliminowania.

Zagrożenia naniesione przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy Wierzchosławice w okresie 14 wrzesień 2016r. do 15 marzec 2017r:

OGÓŁEM – 47

 • przekraczanie dozwolonej prędkości21, potwierdzono 12. Miejsca w których najczęściej zgłaszano to zagrożenie:
  • Bogumiłowice, droga wojewódzka nr 975,
  • Ostrów, droga powiatowa 1346K,
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych8, potwierdzono 2,
 • nieprawidłowe parkowanie6, potwierdzono 3,
 • dzikie wysypiska śmieci3, potwierdzono 0,
 • akty wandalizmu2, potwierdzono 0,
 • kłusownictwo2, potwierdzono 0,
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa2, potwierdzono 0,
 • miejsca grupowania się małoletnich1, potwierdzono 0,
 • nieprawidłowe oznakowanie drogi1, potwierdzono 1,
 • znęcanie się nad zwierzętami1, potwierdzono 0,

Link do mapy: KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

Rekrutacja uczniów 2017 / 2018

Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat rekrutacji przedszkolaków do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych do klas I. Poniżej znajdują się kryteria oraz terminy rekrutacji a także linki do zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.

…::: PRZEDSZKOLE :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym 6 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Dziecko jednego rodzica pracującego/ studiującego w systemie stacjonarnym 3 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem rekrutacyjnym
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 2 Oświadczenie o miejscu pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta we wniosku rekrutacyjnym)
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek 3

 

…::: SZKOŁA PODSTAWOWA :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/oddziału przedszkolnego 5
Praca zawodowa obojga rodziców 6 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Praca zawodowa jednego rodzica 3 Oświadczenie  rodzica o zatrudnieniu
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia 3 Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy     rodzica 3 Oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica

 

Linki do plików:

List Prezesa KRUS związany z rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego!

Szanowni Rolnicy,
Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin:

 • nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
 • nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
 • przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
 • używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
 • stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
 • oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 • nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

Kolejne sukcesy młodych Judoków z Wierzchosławic

Bardzo pracowity ale udany weekend mają za sobą zawodnicy klubu Judo z Wierzchosławic.

W sobotę 18 marca w Suchym Lesie k. Poznania odbył się pierwszy tegoroczny Puchar Polski Młodzików. W tym mocno obsadzonym turnieju najlepiej spisała się Emilia Jagiełło, która wygrała wszystkie swoje walki z finałową włącznie, pewnie wygrywając swoją kategorię do 36kg. Uczennica SP w Łętowicach zrewanżowała się tym samym rywalce za ubiegłoroczny finał.

Bardzo dobrze walczyły też Zuzanna Drobot i Klaudia Kordela. Obie zawodniczki zdobyły brązowe medale w swoich kategoriach wagowych (do 44 i 36 kg.) Zuzia w pierwszej walce trafiła na późniejszą zwyciężczynie tej wagi i musiała uznać jej wyższość. W walkach repasażowych i o brąz już nie dała już szans swoim rywalkom i sięgnęła po medal. Klaudia w wadze do 36 kg pewnie przeszła walki eliminacyjne i była o włos od finału prowadząc w pojedynku półfinałowym. W końcówce walki dała się jednak zaskoczyć przeciwniczce i musiała się zadowolić walka o trzecie miejsce z której wyszła zwycięsko. Pojedynek ten zakończyła przed czasem efektownym rzutem na ippon (pełny punkt).

W zawodach udział wzięli też Jakub Świerczek oraz Aleksander Walkiewicz ( obydwaj w wadze do 38 kg) Odnotowali oni także zwycięskie walki, ale w kolejnych pojedynkach rywale okazali się lepsi i dla naszych młodzików tym razem zabrakło miejsca na „pudle”.

W czasie gdy młodziczki/młodzicy z trenerem Pawłem Kitą zdobywali Wielkopolskę, młodsi zawodnicy roczników 2005-2006 (kat.dzieci starsze), walczyli w stolicy woj. Małopolskiego w GRAND PRIX O PUCHAR BIAŁEJ GWIAZDY. Był to jednocześnie TURNIEJ RANKINGOWY do Kadry Wojewódzkiej. Reprezentacja naszego klubu pod opieką Pani Basi Hołdy stawiła się w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie w 7-osobowym składzie. Najlepiej podobnie jak w Suchym Lesie spisały się dziewczyny. Równych sobie rywalek nie miały Wiktoria Kordela w 25kg i Amelia Nosek w 40 kg ! Obie zawodniczki wszystkie swoje walki wygrały przed czasem. Brązowy medal wśród dziewcząt kat 34kg zdobyła natomiast Alicja Gajczewska. Honor panów w dniu dzisiejszym obronił Kacper Hołda i z zawodów rozgrywanych w hali Wisły Kraków, tak jak Ala wrócił z brązowym krążkiem. Oprócz wymienionych medalistów w turnieju dzielnie – choć ze zmiennym szczęściem walczyli też: Nadia Wodzińska, Mikołaj Adamus i Witold Skrabot.

Dzień później – niedzielę 19.03 w Bytomiu odbyły się I eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów Młodszych (Mistrzostwa Polski). W eliminacjach udział wzięła tylko jedna nasza juniorka młodsza -Aleksandra Piwowarczyk, która wywalczyła 5 miejsce w wadze do 52 kg. Przed nią jeszcze jedna eliminacja w kwietniu, która może dać jej szanse na udział w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych, które odbędą się w maju w Zielonej Górze.

Rajd Wiosny o Puchar Gminy Wierzchosławice

Automobilklub Południowy wraz z Kowal Management zapraszają na „Rajd Wiosny o Puchar Gminy Wierzchosławice”, który odbędzie się 9-go kwietnia, w Wierzchosławicach k/Tarnowa. Impreza stanowi pierwszą rundę tegorocznego Samochodowego Pucharu Małopolski, który składa się w tym roku z czterech rund: Rajdu Wiosny, Rajdu Lata, Rajdu Jesieni, oraz Barbórki Małopolskiej.

Organizatorzy przygotowali dla Zawodników próbę sportową długości jednego kilometra, która będzie przejeżdżana trzykrotnie, a pomiar czasu na niej będzie prowadzony elektronicznie. Impreza jest pod egidą PZM, oparta na regulaminie KJS. Do klasyfikacji całego sezonu będą się liczyły trzy najlepsze wyniki uzyskane przez Zawodników – jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdyż w razie niepowodzenia na jednej imprezie Zawodnik nie traci szansy na walkę o dobre miejsce w klasyfikacji sezonu – a więc walka „na maxa” zapowiada się od pierwszej imprezy do ostatniej. Drugą atrakcją tej serii jest Puchar Pań – pod warunkiem zgłoszenia się do danej imprezy minimum trzech Pań w roli kierowcy.

Partnerami imprezy są: Gmina Wierzchosławice, Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, OSP Wierzchosławice, tor kartingowy Racing Kart, Patrol Group – producent profesjonalnych skrzynek narzędziowych oraz pojemników magazynowych, sklep Koszule24h.pl. Stały patronat medialny całej serii prowadzą: telewizja Motowizja, oraz portale SieScigam.pl, TopRally.pl.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz druki zgłoszeń dostępne na stronie www.RajdWiosny.pl

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawia Państwu PRZEWODNIK PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA, który pełni rolę informatora za następujących zakresów:

 • baterie i akumulatory,
 • decyzje z zakresu gospodarki odpadami,
 • ewidencja i sprawozdawczość odpadowa,
 • gospodarka opakowaniami,
 • opłata produktowa,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • udostępnienie informacji o środowisku,
 • składanie dokumentów.

Do pobrania:

SZYBKI PIT – złóż PIT przez internet!

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.

Dlaczego Szybki PIT? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:

 • 24 i 25 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie (Galeria Tarnovia) będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet,
 • w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową – w tut. Urzędzie pokój nr 2,
 • 13, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników,
 • 27 i 28 kwietnia oraz 2 maja, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe w woj. małopolskim będą pracować dłużej – do godziny 18.00,
 • urzędy skarbowe w całym województwie będą prowadzić bezpłatne szkolenia dla podatników dotyczące rozliczeń PIT, szczegóły na stronie internetowej SZKOLENIA KAS,
 • na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Strona kampanii  (link otwiera nowe okno w innym serwisie) zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych.

Z kolei na Portalu Podatkowym  (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą również zadać pytanie dotyczące swojego zeznania podatkowego.

Akcja będzie też obecna na Facebooku (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Przypominamy, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

Wszystkie informacje o akcji „Szybki PIT” będą dostępne również na stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl