Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Wierzchosławice

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych, z racji tego faktu chcielismy poinformować Państwa o przetwarzanych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wierzchosławice, którą reprezentuje Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub telefonem: 14 6 31 90 12.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one udostępniane osobom nieuprawnionym.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, po tych okresach zostaną one zniszczone i usunięte.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do kopii swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,.

Mają Pańśtwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dofinansowanie na remont boiska sportowego w Rudce!

Szanowni Państwo serdecznie informujemy iż Gmina Wierzchosławice dostanie dofinansowanie w wysokośći 73 085 zł na remont boiska sportowego w Rudce współfnansowenego z projektu „Małopolskie Boiska” realizowanego przez Samorząd Wojewóztwa Małopolskiego. Promoesę na dofinansowanie podpisał pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Plik do pobrania: Skan – PROMESA – plik PDF (Adobe Reader)

30 rocznica śmierci cichociemnego płk. Adama Boryczki

30 kwietnia 2018 r. mija 30 rocznica śmierci cichociemnego płk. Adama Boryczki. Urodzony w Wierzchosławicach – oficer Wojska Polskiego, cichociemny, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość był wybitną postacią. Dzięki swej postawie na polu walki zarówno z okupantem niemieckim jak i sowieckim zapisał się trwale w historii Polskiego Państwa Podziemnego. Dlatego też warto pamiętać o człowieku, który swoimi dokonaniami i poświęceniem dla ojczyzny mógłby obdzielić niejedną osobę.

Rodzina płk. Adama Boryczki, Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na uroczystości rocznicowe upamiętniające niezłomnego żołnierza z Wierzchosławic.  O program artystyczny zadbają nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach. Części artystycznej będzie towarzyszyła wystawa  poświęcona Żołnierzom Niezłomnym oraz osobie Adama Boryczki.

Program

30 kwietnia 2018 r., poniedziałek / Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Godz. 6.30 – Msza Święta w intencji płk. Adama Boryczki w kościele parafialnym w Wierzchosławicach
Godz. 17.30 – Złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową poświęconą Adamowi Boryczce – Dom Ludowy w Wierzchosławicach
Godz. 18.00 – Program artystyczny „Cichociemny z Wierzchosławic” – w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach – atrium Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Życiorys
Adam Boryczka urodził się 18 września 1913 roku w Wierzchosławicach na terenie powiatu tarnowskiego. Przyszły cichociemny po ukończeniu szkoły powszechnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie kontynuował naukę w Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego gdzie też w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości. W latach 1934 – 35 był uczestnikiem Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty, po pomyślnym ukończeniu którego przeniesiono go do rezerwy wraz z przynależnością do 16 pułku piechoty. Zaliczenie kolejnych ćwiczeń w ramach 16 pp sprawiło iż Boryczka otrzymał promocję na stopień podporucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1936 roku.

Od 1936 roku rozpoczął pracę w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem, gdzie pracował aż do pierwszych dni kampanii wrześniowej. 6 września po ewakuacji fabryki w Mościcach, Boryczka jako ochotnik zgłosił się do 6 Dywizji Piechoty. Wobec inwazji sowieckiej na Polskę, 18 września oddział Boryczki przekroczył granicę polską – rumuńską w Śniatyniu, po czym został internowany i osadzony w obozie w Tirgu-Jiu w Rumuni.

Po ucieczce z obozu w styczniu 1940 roku trasą przez Jugosławię i Grecję dotarł do Francji i wstąpił do formowanego przez generała Sikorskiego wojska. Kapitulacja Francji spowodowała konieczność polskich żołnierzy do Wielkiej Brytanii – tam również podążył ppor. Boryczka. W Anglii przydzielono go do IV Brygady Kadrowej Strzelców[od 9 października 1941 1 Brygada Spadochronowa] na stanowisko dowódcy plutonu. Wiosną 1941 roku Adam Boryczka zgłosił się jako ochotnik na kurs cichociemnych. Po przejściu specjalistycznego szkolenia m.in. strzeleckiego, spadochronowego, dywersyjnego i łączności został 13 stycznia 1942 roku zaprzysiężony na rotę ZWZ.

Nocą z 8 na 9 kwietnia 1942 roku Adam Boryczka „Brona” wraz z innymi 5 cichociemnymi został przerzucony do okupowanego kraju w ramach operacji lotniczej „Cravat”. Po okresie „aklimatyzacji” Boryczka otrzymał przydział konspiracyjny na V odcinek „Wachlarza” w którym to objął dowództwo nad ośrodkiem dywersyjnym w Turmontach jak również odpowiedzialny był za dywersję w okolicach Dyneburga. Po rozwiązaniu „Wachlarza” otrzymał przydział do Okręgu AK Wilno gdzie pełnił funkcję oficera do zleceń komendanta Okręgu, od marca rozpoczął formowanie Kedywu Okręgu Wilno. W tym czasie aktywnie uczestniczył w szeregu akcji dywersyjnych, likwidował również konfidentów niemieckich, litewskich i komunistycznych. W lipcu został ciężko ranny podczas próby aresztowania go przez Gestapo w Wilnie zdołał uciec po czym przez jakiś czas przechodził rekonwalescencję. Po powrocie do zdrowia otrzymał rozkaz sformowania oddziału partyzanckiego oraz wymarszu do Puszczy Rudnickiej( 25 sierpnia 1943 r.- 19 marca 1944). Zgrupowanie to rozwinął w 6. Brygadę AK, po czym wyznaczono go dowódcą 1 kompanii i zastępcą dowódcy brygady. Oddział ten stoczył szereg walk z oddziałami niemieckimi i litewskimi jak również ochraniał ludność przed bandami rabunkowymi i sowieckimi partyzantami. 15 lipca 1944 roku zostaje mianowany kapitanem. Wobec aresztowania polskiego dowództwa przez sowietów po akcji Ostra Brama, kapitan Boryczka obejmuje dowodzenie nad 6 Brygadą, a następnie wycofuje się do Puszczy Rudnickiej gdzie podejmuje akcję obronną przeciw sowietom. Mając pod swymi rozkazami około 150 żołnierzy „Tońko” widząc beznadziejne położenie postanawia rozformować swój oddział. Od lutego 1945 roku pełni funkcje Szefa III Oddziału Komendy Okręgu Wileńskiego AK.

W październiku 1945 roku przedostał się na zachód, gdzie ponownie znalazł się w dyspozycji 1. Brygady Spadochronowej, później zaś Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przysposobienia. W latach 1947 – 52 pełni służbę w Strukturach Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość gdzie był kurierem oraz szefem komórki łączności z krajem. Pięciokrotnie przekraczał granice przewożąc pieniądze, rozkazy i instrukcje dla struktur niepodległościowych. W czerwcu 1954 roku zostaje aresztowany podczas kolejnego przekraczania granicy Polski z NRD. W czasie śledztwa poddany był licznym torturom fizycznym i psychicznym, po czym po pokazowym procesie wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dnia 21 maja 1955 roku zostaje skazany na trzykrotną karę śmierci. Ostatecznie Rada Państwa decyzją z 14 października 1955 roku zamieniła karę na dożywotnie więzienie. Bohaterski żołnierz osadzony był w więzieniach w Strzelcach Opolskich, Wronkach i Rawiczu. Wspólnie dzielił celę śmierci z dowódcą policji i SS Dystryktu Warszawskiego gen. Paulem Geiblem. Więzienie opuścił dopiero w listopadzie 1967 roku [po interwencjach w Radzie Państwa rzeszy osób ze świata kultury, środowisk żołnierskich] jako jeden z ostatnich żołnierzy Polski Walczącej.

Po opuszczeniu więzienia pracował jako magazynier w jednym z przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług do końca życia był inwigilowany przez SB. Zmarł w Warszawie 30 kwietnia 1988 roku nie doczekawszy wolnej Polski o którą walczył od 1939 roku. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.

Odznaczony został: Orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami zaś pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Najlepsi siatkarze są w Rudce

Drużyny siatkarskie dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce trenowane przez nauczycielkę wychowania fizycznego Panią Jadwigę Bartnik w finale powiatowym Igrzysk Dzieci w mini piłce siatkowej zajęły I miejsca.

Uzyskały one tym samym tytuł „Mistrza Powiatu”. Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy w historii szkoły, a zarazem gminy Wierzchosławice równocześnie reprezentacje dziewcząt i chłopców osiągnęły taki sukces stając się „mistrzowskimi zespołami”.

Uczniowie szkoły w Rudce zaprezentowali się znakomicie. Mimo, że zwycięstwa nie przyszły łatwo, to młodzi siatkarze pokazali wysoka klasę wygrywając wszystkie mecze.

Uzyskanie tytułu „Mistrza Powiatu” stało się przepustką do półfinału wojewódzkiego, który odbył się 13 marca 2018 r. w Tarnowie. Spotkały się w nim mistrzowskie drużyny powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego.

Mecze były bardzo wyrównane i niebywale emocjonujące. Reprezentanci szkoły w Rudce pokazali, że łatwo się nie poddają i potrafią walczyć do końca. Ostatecznie obie drużyny zajęły wysokie III miejsca. Ten niebywały sukces zawdzięczają swojej ciężkiej i systematycznej pracy, a także wielkiej sportowej pasji Pani Jadwigi Bartnik, która nie szczędząc sił oraz własnego czasu od wielu lat swoją „miłością do siatkówki” zaraża uczniów.

Pamięci cc Adama Boryczki – Żołnierza Wyklętego

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To okazja by wspomnieć o ludziach którzy oddali swoje życie i zdrowie w walce o Wolną Polskę. Jednym z Żołnierzy Niezłomnych był pochodzący z Wierzchosławic – ostatni kurier WiN – Adam Boryczka. Społeczność Gminy Wierzchosławice jest dumna z niezłomnej postawy swojego rodaka. 1 marca Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach Pani Urszula Grabka zapalili symboliczny znicz pamięci pod tablicą poświęconą osobie Adama Boryczki znajdującej się na froncie budynku Domu Ludowego w Wierzchosławicach.

Adam Boryczka to żołnierz września 1939, skoczek spadochronowy, cichociemny. Od 1944 zastępca dowódcy i dowódca 6 Wileńskiej Brygady AK. Szef Oddziału III Komendy Okręgu Wilno AK. Od końca 1947 kurier Delegatury Zagranicznej WiN. Aresztowany przy próbie przekroczenia granicy PRL w połowie czerwca 1954. 21 maja 1955 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną na karę dożywotniego więzienia. 29 listopada 1967 wyszedł na wolność. Zmarł 30 kwietnia 1988 w Warszawie. Spoczął na Powązkach.

Po kilkudziesięciu latach milczenia i wymazywania z pamięci ludzi – żołnierze tzw. “drugiej konspiracji” przywracani są do świadomości współczesnych Polaków, jako bohaterowie, którzy nie chcieli się pogodzić z porządkiem narzuconym przez mocarstwa na konferencjach w Jałcie i Poczdamie.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony w 2011 r. przez parlament “w hołdzie ” Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Przypomnijmy – w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – na terenie Gminy Wierzchosławice w dniu 9 marca 2018 r. odbędzie się III Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc Adama Boryczki. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegóły na stronie <==

dav

1% procent zostaw w Gminie Wierzchosławice!

Trwa akcja rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym. Od kilku lat mamy możliwość podzielenia się podatkiem z organizacjami, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, przekazując na ich działalność 1 % swojego podatku.

Do takich organizacji należy szereg organizacji z terenu Gminy Wierzchosławice. Więcej informacji o tym, kto, komu i jak może przekazać swój 1% podatku, można znaleźć w serwisie: www.1procentwmalopolsce.pl.

Przekazany przez podatników „1%” jest potrącany z podatku, który zostanie przekazany do urzędu skarbowego i tym samym nie jest on zabierany podatnikom. A warto dodać, że małopolskie organizacje będą mogły skorzystać z tych pieniędzy jeszcze w tym roku, gdyż zostaną one przekazane do nich już pomiędzy majem a lipcem 2018 r. Efekt? W drugiej połowie roku można liczyć na wiele nowych i ciekawych inicjatyw, skierowanych do mieszkańców regionu!

Od lat Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe szczególnie zachęcają do rozliczenia podatku przez internet. Za sprawą uproszczonej procedury jest to naprawdę proste, a co najważniejsze można oszczędzić kilkadziesiąt złotych rozliczając swojego PiTa samodzielnie! Co ciekawe aby wysłać rozliczenie przez Internet do systemu e-deklaracje, nie trzeba posiadać drogiego podpisu elektronicznego.

Najłatwiejszym sposobem na rozliczenie PITu online jest skorzystanie z programu przygotowanego przez profesjonalną firmę. Takie programy można odnaleźć bez problemu w internecie. Programy zazwyczaj są bezpłatne i intuicyjne. Wypełnienie PITu za pomocą tego programu jest łatwiejsze niż papierowej deklaracji, ponieważ program sam obliczy podatek.

Złożenie PITa to obowiązek każdego z nas, jednak możesz wybrać sposób, w jaki go dostarczysz. Jeśli wyślesz go przez Internet – oszczędzisz papier, drzewo i swój czas.

Program “e-pity 2017″

Program e-pity jest prostą i przyjazną aplikacją, której podstawową zaletą jest intuicyjny charakter. Nie tylko sprawnie prowadzi podatnika przez skomplikowane formuły prawno-podatkowe, ale także sugeruje i podpowiada konkretne rozwiązania. Wypełnienie PITa trwa kilka minut. Program “e-pity 2017″ krok po kroku podpowiada Ci co zrobić i na bieżąco wyjaśnia wszystkie Twoje wątpliwości. Gotowy formularz PIT możesz wysłać drogą elektroniczną lub zanieść go osobiście do swojego urzędu skarbowego.

Pobierz program e-pity<== https://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/

Zapraszamy do skorzystania z programu – zawiera dane umożliwiające przekazanie 1% podatku dla wybranego stowarzyszenia z Gminy Wierzchosławice.


Lista osób i organizacji które można wesprzeć w ramach akcji „1% podatku”

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ / numer KRS: 0000211791
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:

a) Grześ i Krzyś Padło
b) jeżeli pole pozostanie puste – środki ostaną przekazane na konto ogólne, z którego wspierane są m.in. działania kół parafialnych Działających na terenie Gminy Wierzchosławice

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” / numer KRS: 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
a) 16994 Głowacz Julia
b) 21344 Wąsik Mateusz

Jednostki OSP z terenu Gminy Wierzchosławice
Związek OSP RP / numer KRS: 0000116212
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” – należy wpisać: nazwę i adres jednej jednostki OSP z terenu Gminy Wierzchosławice, której chce się przekazać swój 1 % podatku

a) OSP Wierzchosławice
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

b) OSP Łętowice
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

c) OSP Bogumiłowice
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

d) OSP Bobrowniki
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

e) OSP Gosławice
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

f) OSP Mikołajowice
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

g) OSP Rudka
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

h) OSP Komorów
33–122 Wierzchosławice, woj. małopolskie

Polski Czerwony Krzyż / numer KRS: 0000225587
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: PCK Zarząd Ziemski Tarnów

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Komorów / numer KRS: 0000215720
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: Klub Jeździecki Komorów

Jeżeli znają Państwo osoby z Gminy Wierzchosławice, które można w ten sposób wesprzeć, a które nie znalazły się jeszcze na naszej liście – prosimy o kontakt tel. 504 154 146.

Symboliczne przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice

W dniu 31 stycznia 2018 r. w amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa strażakom-ochotnikom z województwa małopolskiego.                     

  To właśnie strażacy z Małopolski – jako pierwsi, w ramach pilotażowego programu Funduszu Sprawiedliwości, otrzymali sprzęt ratowniczy. Symbolicznego przekazania sprzętu dokonał w amfiteatrze Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w obecności Podsekretarza Stanu – Michała Wosia, Posła na Sejm – Edwarda Siarki oraz samorządowców i strażaków z  gmin województwa  małopolskiego, którzy otrzymali sprzęt w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Wierzchosławice otrzymała darowiznę w wysokości 22 tyś. zł na zakup  2 defibrylatorów oraz toreb ratowniczych z pełnym wyposażeniem. Środki finansowe pochodzą ze świadczeń pieniężnych, które nakładają sądy np. na sprawców przestępstw drogowych.

W spotkaniu z delegacją rządową jak i przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie wzięli udział: Sekretarz Gminy – Krzysztof Fitrzyk, Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  – Urszula Lech, oraz przedstawiciele Jednostek OSP z terenu Gminy które otrzymały darowiznę w postaci sprzętu do ratowania życia i zdrowia.

Jednostka OSP Łętowice reprezentowana była przez Ryszarda Kawę  – Prezesa OSP Łętowice, Adam Cisoń  – Wiceprezesa,  Jednostka OSP Mikołajowice reprezentowana była przez Alberta Fornala – Naczelnika OSP i Tomasza Strojnego – Członka OSP Mikołajowice, Jednostka OSP Bogumiłowice reprezentowana była przez Krzysztofa Solaka – Naczelnika OSP Bogumiłowice, Andrzeja Nowaka – Skarbnika oraz Radomira Sudę – Członka OSP, Jednostka OSP Gosławice reprezentowana była przez Rafała Kwapniewskiego – Prezesa OSP Gosławice oraz Wojciecha Rzepskiego – Naczelnika OSP Gosławice.

Poza częścią oficjalną, w amfiteatrze odbyły się m.in. pokazy ratownictwa drogowego, zabawy dla dzieci, prezentacja sprzętu, występy orkiestr strażackich, a na wszystkich czekał również poczęstunek – gorąca grochówka.

    Gmina Wierzchosławice serdecznie dziękuje Panu Ministrowi Zbigniewowi Ziobro, Podsekretarzowi Stanu – Michałowi Woś oraz Panu Edwardowi  Siarka – Posłowi na Sejm RP – za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i otrzymaną darowiznę.

40 Par Świętowało Jubileusze Pożycia Małżeńskiego w roku 2017!

Już po raz trzynasty w Gminie Wierzchosławice odbyła się Uroczystość Wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w sobotę – 3 lutego 2018 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Jubilaci, którzy świętowali Jubileusze w 2017 r. otrzymali medale od Prezydenta RP z rąk Wójta Gminy Wierzchosławice – Zbigniewa Drąga oraz okolicznościowe dyplomy.

Wręczając odznaczenia, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny oraz lokalnej społeczności.

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego czyli Żelazne Gody świętowała 1 para.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody świętowało 5 par.
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego czyli Szmaragdowe Gody świętowało 13 par.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli Złote Gody świętowało 21 par.
Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy mogli być obecni.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice – Artur Jasiński, Kierownik USC – Stanisława Piekarz oraz Zastępca Kierownika USC – Dariusz Lech.

Małżeństwa otrzymały medale, kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy, a przy lampce szampana odśpiewano Sto lat. Nie zabrakło także tortu, a uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych lat przeżytych w miłości i wzajemnym szacunku.

Informacje na temat fotografii z uroczystości można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego – Pani Stanisława Piekarz – Kierownik USC – tel. (14) 631-90-23.

Zapraszamy do przeglądania GALERII z JUBILEUSZU! – link

Iluminacja z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

Niezwykle miłym akcentem obchodów 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa przypadających 21 stycznia 2018 roku była okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego.
W niedzielę wieczorem mieszkańcy Warszawy i turyści mogli podziwiać iluminację na której było widać postać Wincentego Witosa wraz z informacją o rocznicy jego urodzin oraz znak przypominający o stuleciu odzyskania niepodległości 1918-2018.

Informacja o tym pojawiła się m.in. na twitterze Kancelarii Prezydenta, a także w mediach ogólnopolskich.

5 grudnia 2017 roku, przemawiając przed Zgromadzeniem Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: Ale suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej nie byłoby i bez Wincentego Witosa, męża stanu, który wiedział, że ostoją polskości i patriotyzmu jest wieś, bo, jak mówił, „Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa”. Zapisał się w naszych dziejach jako najwybitniejszy przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier późniejszej II Rzeczypospolitej i człowiek, który dla sprawy wolności wiele poświęcił i wiele wycierpiał – w przekonaniu, że „Polska winna trwać wiecznie”. (MK)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony