Nabór stanowisko pracy – referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,
 

33-122 Wierzchosławice 550.

 

STANOWISKO PRACY:
 referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
  6. co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej w tym  co najmniej rok na stanowisku ds. zamówień publicznych;
  7. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania;
  8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowane doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych;
  2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiadających im aktów wykonawczych;
  3. umiejętność pracy w zespole, skrupulatność;
  4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
 3. WARUNKI PRACY:
  1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550;
  2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
  3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
  4. budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

w zakresie zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  1. opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak min.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  5. udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
  6. przygotowywanie projektów aktów normatywnych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;
  7. przygotowywanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 3. prowadzenie rejestru umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień, planu postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

w zakresie promocji gminy:

 1. gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom;
 2. przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy;
 3. gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, artykuły, oferty itp.);
 5. współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami w celu promocji Gminy;
 6. sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1. Przygotowanie, wydawanie i rejestracja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz zezwoleń jednorazowych,
 2. Przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
 3. Naliczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. Przygotowywanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia w przypadkach określonych w ustawie,
 5. Przygotowywanie decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

W zakresie rolnictwa – wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa należących do zakresu rolnictwa będących w kompetencji gminy:

 1. Prowadzenie ewidencji obiektów niebędących hotelami w których świadczone są usługi hotelarskie,
 2. Prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych,
 3. Organizacja i nadzór nad odnawianiem materiału hodowlanego, siewnego i sadzeniaków,
 4. Nadzór nad ochrona roślin, przyjmowanie informacji, zawiadamianie rolników o pojawieniu się chorób i szkodników,
 5. Wydawanie zezwoleń, kontrole upraw,
 6. Współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o pojawieniu się choroby zakaźnej,
 7. Współpraca z instytucjami działającymi w rolnictwie, w zakresie upowszechniania postępu w rolnictwie, poprzez szkolenia, wystawy, pokazy, doradztwo i wdrożenia do produkcji nowych upraw i technologii oraz produkcji zdrowej żywności,
 8. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie wniosków, pomoc klientom w wypełnianiu tych wniosków,
 9. Zlecanie badania jakości gleb oraz zlecanie kontroli mających na celu ochronę gruntów przed degradacją,
 10. Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych,
 11. Nadzór nad zagospodarowaniem lasów nie stanowiących własności państwa – lasy komunalne.
 12. Sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych,
 13. Współpraca przy wyborach do Izby Rolniczej.
 14. Egzekwowanie prawa z zakresu leśnictwa, łowiectwa a należącego do kompetencji gminy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

DODATKOWE INFORMACJE:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice ug@wierzchoslawice.pl.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice: ug@wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 16.00 pod adresem:

Urząd Gminy Wierzchosławice33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat, pok. 29) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: tel. (48) 146319014.

Nabór na kierownika GOPS Wierzchosławice

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

 Wymagania niezbędne:  

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 3. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  z zakresu zarządzania, administracji, pracy socjalnej ,
 4. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywał/a przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 5. Co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 6. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 8. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Nieposzlakowana opinia
 11. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku,
 12. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku,
  w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych samorządu gminnego, finansów publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego,  ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 3. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 6. Znajomość pakietu MS Office,
 7. Znajomość problemów społecznych lokalnego środowiska,

Pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i standardy pracy, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.              

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą GOPS oraz podległych pracowników.
 2. Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań.
 3. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 4. Reprezentowanie GOPS na zewnątrz w zakresie wykonywania jej zadań statutowych.
 5. Dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem GOPS w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 7. Określanie polityki i kierunków rozwoju GOPS.
 8. Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy w obszarze pomocy społecznej.
 9. Rozpoznawanie zagrożeń problemami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz analiza i ocena skuteczności świadczeń pomocy społecznej.
 10. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym w celu realizacji zadań GOPS, w szczególności przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.
 11. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
 12. Nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 13. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 14. Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,
 15. Nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 16. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych.
 17. Nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań administracyjnych  oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
 18. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania GOPS.
 19. Organizacja kontroli wewnętrznej.
 20. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, zgodnie
  z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Wójta Gminy Wierzchosławice,
  w sprawach z zakresu działania GOPS.
 21. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Wierzchosławice oraz Wójta Gminy Wierzchosławice, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań GOPS.
 22. Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań, analiz i  wszelkiego rodzaju informacji, związanych z działalnością GOPS.
 23. Składanie Radzie Gminy Wierzchosławice corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań.
 24. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji.
 25. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników GOPS i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Wierzchosławicach, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.
 26. Zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 27. Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych  
  w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej.
 28. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 29. Inicjowanie nowych form pomocy dla osób i rodzin mających trudną sytuację życiową
 30. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy GOPS.
 2. Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
 3. Praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe.
 4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wierzchosławicach, zgodnie z zarządzeniem nr 5/16 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07 marca 2016 r.
 5. Zastrzega się wolę zawarcia pierwszej umowy o pracę na czas określony. .

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń
  o stanie odbytych studiów ),
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.),
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych   jak też sprawowania funkcji czy mandatów  zakazanych przepisami prawa.
 9. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach
do dnia 30 sierpnia 2017 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pok. nr 29 do godz. 15.30.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j .Dz. U. z 2017 r,  poz. 60 )”.

Urząd Gminy w Wierzchosławicach zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, stronie internetowej (biuletyn Informacji Publicznej) – wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550.
 • Wójt Gminy Wierzchosławice zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny .

Uroczysty pochówek ekshumowanych szczątków 15 mieszkańców Rudki – cywilnych ofiar I wojny światowej – relacja z uroczystości!

W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. w Rudce odbyła się uroczystość  religijno – patriotyczna, upamiętniająca 24 mieszkańców Rudki (w tym 15, których szczątki zostały ekshumowane) – cywilnych ofiar I wojny światowej, którzy zginęli lub zmarli z poniesionych ran i chorób w okresie od 17.12.1914 r. do 5.05.1915 r. Wieś Rudka znajdowała się wówczas w strefie walk frontowych, pomiędzy  oddziałami rosyjskimi a oddziałami niemieckimi i austriackimi. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Hudyma, Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, Radny Gminy Wierzchosławice Roman Kucharski, Sołtys Rudki Andrzej Malik wraz z Radą Sołecką.

Najpierw kościele parafialnym w Rudce o godz. 11.30 odprawiona została Msza św. w intencji 24 cywilnych ofiar I wojny światowej pochodzących z Rudki. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Bogusław Maciaszek – proboszcz parafii, homilię wygłosił ks. dr Józef Partyka – wykładowca w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W koncelebrze Mszę św. odprawiali: ks. Jerzy Czuj – proboszcz z Wierzchosławic, ks. Stanisław Opocki, Ojciec Sławomir Wrona – misjonarz z Komorowa. W uroczystości udział wzięli: W-ce Wojewoda Małopolski – Józef Gawron, Starosta Tarnowski  – Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Jacek Hudyma, Członek Zarządu Powiatu – Tomasz Stelmach, Wojciech Mik – Kierownik Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, Paweł Juśko – koordynujący organizację uroczystości z ramienia Starostwa  oraz:  Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – mł. bryg. Piotr Wójcik, Komendant  Komendy Policji Tarnów–Zachód – komisarz Robert Michałek, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Józef Górowski z Urzędu Gminy Wierzchosławice. Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie reprezentował por. Tadeusz Kapustka. W uroczystości uczestniczyli także: W-ce przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice – Jolanta Rodak, Radni Rady Gminy – Józef Dzierwa i Roman Strojny, sołtysi sąsiednich miejscowości, rodziny cywilnych ofiar i mieszkańcy parafii Rudka.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w szyku marszowym przeszli na cmentarz parafialny. Pochód prowadziła orkiestra dęta ze Szczepanowic oraz poczty sztandarowe: OSP Rudka, OSP Bobrowniki Małe, OSP Wierzchosławice i poczet oficerski Zakładu Karnego w Tarnowie. Za pocztami szła grupa rekonstrukcji historycznej z okresu I wojny działająca w Bochni i w Brzesku. Na cmentarzu przy grobie zbiorowym cywilnych ofiar I wojny światowej kontynuowana była część religijna uroczystości  Ks. proboszcz Bogusław Maciaszek poświęcił nowy grób w którym złożono ekshumowane szczątki 15 cywilnych ofiar z Rudki. Odmówione zostały modlitwy według ceremonii pogrzebowej, gdyż ofiary te nie miały wówczas katolickiego pogrzebu – nie pozwoliły na to trwające na terenie wsi Rudka i w całej okolicy  działania wojenne. Po zakończeniu modlitw uczestnicy uroczystości wysłuchali w ciszy wzruszającą żałobną pieśń ,,Łzy Matki” którą  odegrali hejnaliści z orkiestry dętej. 

          

Następnie rozpoczęła się patriotyczna część uroczystości, dla upamiętnienia  24 cywilnych ofiar I wojny światowej ze wsi Rudka. Orkiestra odegrała hymn państwowy.   Tę część uroczystości prowadzili: Sołtys wsi Rudka Andrzej Malik i W-ce przewodniczący Rady Gminy Roman Kucharski, który powitał w imieniu organizatorów zaproszonych gości, księży, rodziny cywilnych ofiar I wojny i przybyłych mieszkańców parafii Rudka. Następnie przedstawił rys historyczny, dotyczący tragicznych wydarzeń z okresu, gdy wieś Rudka znajdowała się w strefie walk frontowych. Zginęło wówczas lub zmarło z odniesionych ran i chorób, wyziębienia, głodu – 24 osoby z Rudki, w tym 5-ro dzieci. W grobach polowych przy kaplicy św. Zofii w Rudce do listopada 2016 r. spoczywały szczątki 15 ofiar działań wojennych, które po wojnie  nie zostały ekshumowane na cmentarz parafialny. Dlatego pojawiła się inicjatywa radnego Romana Kucharskiego i sołtysa Andrzej Malika, aby ekshumować szczątki tych 15 ofiar wojny i godnie pochować na cmentarzu  parafialnym w Rudce w grobie zbiorowym. Po przedstawieniu rysu historycznego głos zabrał W-ce Wojewoda Małopolski Józef Gawron, który nawiązał w swoim wystąpieniu do tamtych tragicznych wojennych wydarzeń. Mówił jak ważny jest patriotyzm oraz pamięć historyczna, pamięć narodowa i uczczenie cywilnych ofiar wojen, a także poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy, żołnierzy podziemia i ofiar komunistycznych represji. Podziękował inicjatorom przeniesienia szczątków 15 ofiar wojny do nowego grobu na cmentarzu parafialnym oraz organizatorom za piękną religijną i patriotyczną uroczystość dla uczczenia pamięci ofiar.

Głos zabrał także starosta Roman Łucarz. Podkreślił min. że w polskiej chrześcijańskiej tradycji od wieków zakorzeniony jest obowiązek godnego pochowania ciała ludzkiego. Działania wojenne nie pozwoliły wówczas na katolicki pochówek  cywilnych ofiar wojny pochodzących z Rudki. Dziś, po 103 latach od tych tragicznych wydarzeń Ich ekshumowane szczątki spoczęły w godnym miejscu na cmentarzu parafialnym. Podziękował inicjatorom tego przedsięwzięcia oraz osobom i instytucjom, które pomogły go zrealizować. 

Również Wójt gminy Wierzchosławice w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie tej uroczystości w wymiarze chrześcijańskim i patriotycznym. Miejscowe społeczeństwo, rodziny tych cywilnych ofiar I wojny, przychodząc na cmentarz parafialny będą mieć teraz możliwość aby stanąć przy tym grobie, pomodlić się, oddać cześć 15 ofiarom wojny. Najmłodsze pokolenie czytając treść inskrypcji na tablicy nagrobnej zapozna się z historią swojej miejscowości z lat I wojny światowej. – To była ważna i cenna inicjatywa – powiedział Wójt  Zbigniew Drąg. Podziękował Radnemu Romanowi Kucharskiemu, sołtysowi Andrzejowi Malikowi  i Radzie Sołeckiej za to, że doprowadzili tę inicjatywę do końca.

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów na grobie ofiar wojny. Wiązankę kwiatów złożyli: W-ce wojewoda małopolski Józef Gawron, Starosta Tarnowski Roman Łucarz z Członkiem Zarządu Powiatu Jackiem Hudymą, Por. Tadeusz Kapustka w imieniu dyr. Zakładu Karnego w Tarnowie, oraz Komendant Komendy Policji Tarnów – Zachód komisarz Robert Michałek i z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie mł. Bryg. Piotr Wójcik. Wiązankę kwiatów od mieszkańców wsi Rudka złożyli: sołtys Andrzej Malik, radny Roman Kucharski i Członkowie Rady Sołeckiej. Wiązanki kwiatów złożyli także krewni ofiar: Zofia Kukułka, Zofia Klich – a  z młodszego pokolenia Marcin Moryl, Zofia Kwiecień, Maria  Kumiega, Danuta Boryczko, Stefan Gleisner, Janina Soja, Edward i Zofia Padło. Zapalili także znicze. Następnie Roman Kucharski poprosił uczestników uroczystości , aby w 1 rocznicę śmierci ks. kanonika Jana Wójcika wieloletniego proboszcza parafii w Rudce i budowniczego kościoła odmówić wspólnie modlitwę w Jego intencji. Po modlitwie przedstawiciele władz , samorządu wraz z delegacją wsi Rudka złożyli na grobie ks. Jana Wójcika wiązankę kwiatów. Uroczystość zakończono odegraniem i odśpiewaniem ,,Roty”.  Organizatorzy uroczystości zaprosili  księży, gości i rodziny ofiar I wojny  oraz orkiestrę, poczty sztandarowe na poczęstunek do Domu Ludowego w Rudce, przygotowany przez restaurację z Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.

Relację przygotował: Roman Kucharski

ZOBACZ: Pełna Galeria z Uroczystości (6 sierpnia 2017 r. – Rudka)

ZOBACZ: Reportaż z Uroczystości na stronie tarnowska.tv!

PRZECZYTAJ: Przemówienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchosławice – Romana Kucharskiego w czasie uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Rudce

 

Bezpłatna Strefa Przedsiębiorcy DESK w Tarnowie

Strefa Przedsiębiorcy DESK powstała z inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy potrzebowali spokojnego miejsca do pracy, spotkań biznesowych, czy po prostu wymiany doświadczeń. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju małych bądź całkowicie nowych na rynku firm, poprzez udostępnienie im BEZPŁATNEJ przestrzeni do twórczej i nieszablonowej pracy.

Oferujemy:

– salę konferencyjną na około 12 osób, wyposażoną w rzutnik multimedialny, ekran do projekcji oraz tablicę magnetyczną do pisania, czyli wszystko co potrzebne do poprowadzenia szkoleń i warsztatów,

– biuro do spotkań indywidualnych, aby przeprowadzać m.in. rozmowy kwalifikacyjne,

– salę komputerową na pięć stanowisk z dostępem do Internetu,

– zaplecze kuchenno – sanitarne,

– darmowe kserowanie oraz skanowanie dokumentów,

– darmowe Wi-Fi.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja punktu w samym centrum Tarnowa przy ulicy Wałowej 16, czyniąc te pomieszczenia bardzo atrakcyjnymi dla naszych klientów. Co za tym idzie bliskie sąsiedztwo różnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych czy urzędów bywa bardzo pomocne w prowadzeniu własnej działalności. Spotkania biznesowe, rozmowy rekrutacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje prasowe, a nawet przenośne studio fotograficzne – wykorzystanie Strefy Przedsiębiorcy DESK zależy od aktualnych potrzeb przedsiębiorców. To wszystko sprawia, iż jest to miejsce nie tuzinkowe i chętnie odwiedzane.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00

Adres: ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów

Telefon kontaktowy: +48 14 639 08 75

e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com

Fb.: www.facebook.com/DESKWalowa16

Strona internetowa: www.desktarnow.pl

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” zorganizuje następujące konkursy:

– Konkurs pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”.

Konkurs plastyczny i „praktyczny” z nagrodami i upominkami skierowany jest do uczniów/ młodzieży z terenu Województwa Małopolskiego. Przewiduje się wyróżnić co najmniej dwie kategorie wiekowe. Osoby biorące udział w konkursie będą miały do wykonania dwa zadania. Jedno to zaprezentowanie swojej wizji na temat tego w jaki sposób i komu możemy pomagać. Praca przedstawiać ma przysłowiową „pomocną dłoń”. Drugie zadanie to przejście do działania i wykonanie „dobrego uczynku” dla dobra publicznego lub drugiej potrzebującej osoby.

Konkurs pn. „Wolontariat, każdemu znany – dobrze wierszem opisany”.

Konkurs z nagrodami i upominkami skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego. Konkurs będzie polegał na napisaniu wiersza, wierszyka bądź rymowanki zachęcającego/ zachęcającej do zostania Wolontariuszem i promującego/ promującej idee Wolontariatu.

Oba w/w konkursy zostaną przeprowadzone w terminie od 10.07.2017r. do 10.10.2017r.

Regulamin oraz więcej informacji o konkursach znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

http://rdr.ilimanowa.pl/projekty/umwm/wolontariat-twoja-szansa-na-sukces/edycja-ii/308-konkurs-pn-%E2%80%9Ewolontariat-%E2%80%93-twoj%C4%85-szans%C4%85-na-sukces%E2%80%9D.html

http://rdr.ilimanowa.pl/projekty/umwm/wolontariat-twoja-szansa-na-sukces/edycja-ii/307-konkurs-pn-konkurs-%E2%80%9Ewolontariat,-ka%C5%BCdemu-znany-dobrze-wierszem-opisany%E2%80%9D.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych konkursach !!!

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,
 

33-122 Wierzchosławice 550.

 

STANOWISKO PRACY:
 referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji             

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, prawo lub studia podyplomowe w zakresie   zamówień publicznych;
 6. co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej w tym  co najmniej rok na stanowisku ds. zamówień publicznych;
 7. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania;
 8. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. preferowane doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych;
 2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiadających im aktów wykonawczych;
 3. umiejętność pracy w zespole, skrupulatność;
 4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.
 1. WARUNKI PRACY
 1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550;
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;
 4. budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

w zakresie zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  1. opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  2. przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak min.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  5. udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
  6. przygotowywanie projektów aktów normatywnych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;
  7. przygotowywanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro;
 3. prowadzenie rejestru umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień, planu postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

w zakresie promocji gminy:

 1. gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom;
 2. przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy;
 3. gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 4. opracowywanie materiałów promocyjnych (foldery, artykuły, oferty itp.);
 5. współpraca z różnymi instytucjami oraz organizacjami w celu promocji Gminy;
 6. sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice ug@wierzchoslawice.pl.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice: ug@wierzchoslawice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 08 sierpnia 2017 r. w godz. od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Gminy Wierzchosławice33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat, pok. 29) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych, ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy Wierzchosławice”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu: tel. (48) 146319014.

Programy zdrowotne i profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice

Centrum Zdrowia Tuchów jako realizator programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” informuje, że w okresie od 10 lipca do 24 listopada 2017 roku  wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom pneumokokowym, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci urodzone w latach 2014-2016, które w dniu przystąpienia do Programu tj. podawania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata i nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek szczepienia podstawowego.

Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Centrum Zdrowia Tuchów przed zgłoszeniem się z dzieckiem do szczepienia zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, do którego dziecko jest zapisane, że dziecko nie było szczepione przeciwko pneumokokom lub informacji, ile dawek szczepienia podstawowego dziecko otrzymało.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły pod numerami telefonu: Ciężkowice 14 651 00 09, Tuchów 14 691 95 19, Wierzchosławice 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice


Centrum Zdrowia Tuchów realizuje „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2017 roku.

W okresie od lipca do 24 listopada 2017 r. wykonywane są nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat tj. urodzonych w 2004 roku, oraz dziewcząt urodzonych
w 2003 roku, które brały udział w Programie w 2016 roku i którym podano szczepionkę w 2016 roku wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2017 r.

Szczepione mogą być zarówno dziewczęta, które nigdy nie były szczepione przeciwko wirusowi HPV jak i dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.

Szczepienia poprzedzone są kwalifikacją lekarską oraz zapoznaniem rodziców /opiekunów prawnych dziecka z działaniem szczepionki i uzyskaniem ich pisemnej zgody na podanie szczepionki.

Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie powiatu tarnowskiego w Gminie Wierzchosławice.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegóły uzyskać można dzwoniąc pod numer telefonu: 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wierzchosławice

Pliki do pobrania:

Nowy okres świadczeniowy Programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od października 2017 roku do września 2018 roku,

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

Punkt przyjmowania wniosków:

GOPS – Dział Świadczeń Wychowawczych – pokój nr 9 (I piętro),

w godzinach pracy Urzędu Gminy, to jest:

 • poniedziałek – w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • od wtorku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.30;
 • piątek – w godzinach od 7.00 do 15.00.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres:

– wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 31 października tego roku;

– wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 30 listopada tego roku;

– wnioski złożone po dniu 1 listopada 2017 – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku i wypłaca w okresach miesięcznych (nie ma możliwości przyznania prawa do świadczenia za miesiące wcześniejsze).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, złożone przed dniem 1 sierpnia 2017 roku nie będą rozpatrywane.

Powyższy termin dotyczy zarówno wniosków składanych w formie tradycyjnej, jak również drogą elektroniczną.

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych, pokój nr 9 (I piętro), tel. (14) 631- 90-38.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony