„Mali Swojacy” wznowili próby w tym roku!

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas I-VI do udziału w bieżącym roku szkolnym w zajęciach grupy folklorystycznej „Mali Swojacy”. Aktualnie w cotygodniowych spotkaniach uczestniczy 36 dzieci. Treningi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.45 w auli Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” istnieje i działa już ponad 72 lata. Zespół powstał w 1945 roku. Kilkudziesięcioletni dorobek artystyczny zespołu jest ogromny, a lista nagród i dyplomów, odznaczeń i podziękowań dla zespołu jest tak długa, że nie sposób wszystkich wymienić. „Swojacy” to chluba Gminy Wierzchosławice – dlatego warto edukować kolejne pokolenia, aby kultywować dawne tradycje.

Mali Swojacy” to propozycja dla wszystkich dzieci, które taniec mają we krwi. W czasie zajęć dzieci poznają zabawy rytmiczne, ćwiczenia umuzykalniające oraz tańce i piosenki ludowe z różnych regionów Polski. Ciekawe zajęcia, występy na scenie – wszystko to sprawia, że dzieci oprócz tańca uczą się także współdziałania w grupie, przełamywania tremy i twórczego wyrażania siebie. Część taneczną prowadzi – Kinga Biel-Dubiel, a akompaniuje jej Krzysztof Judasz. 

– „Mali Swojacy” to „przedszkole” zespołu „Swojacy”. To wdrożenie dzieci w cały cykl rozwoju artystycznego. W ramach zajęć chcemy zapewnić naukę tańca, przygotowanie fizyczne, koordynacyjne i ogólnomuzyczne. Pod okiem doświadczonej kadry dzieci nauczą się tańca ludowego i śpiewu. Co warto zauważyć – jako członkowie zespołu mają szansę odnalezienia własnego sposobu na sport, taniec, muzykę i rozwój zainteresowań artystycznych. Mogą przeżyć przygodę z dźwiękami i ruchem w grupie swoich rówieśników – mówi Paweł Dąbrowski z Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Szczególnie zapraszamy dzieci z rodzin w których dziadkowie lub rodzice tańczyli przed laty w ZPiT „Swojacy”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i zasad można uzyskać u kierownika ZPiT „Swojacy” Pawła Dąbrowskiego tel. 724 103 382, email zpit.swojacy@wp.pl,  a także e-mail: kultura@ckwp.pl, tel. 14 657 57 57.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Spotkania z przedstawicielami WKU w sprawie naboru do WOT

Szanowni Państwo w związku z szerokim programem promocji Wojska Polskiego oraz utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, informuję o możliwości spotkań z przedstawicielstwami Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu przekazania szczegółowych informacji naboru do służby przygotowawczej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie administrowanym.

Tablica informacyjno-reklamowa z mapą gminy Wierzchosławice

Szanowni Państwo!
Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Wierzchosławice przy współpracy z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw „PiK” z Bydgoszczy, przygotowuje materiał do realizacji tablicy informacyjno-reklamowej z mapą gminy Wierzchosławice, która będzie ustawiona w pobliżu budynku Urzędu Gminy – działka nr 2090/5 w Wierzchosławicach. Tablica zostanie zrealizowana na bazie nowoczesnych materiałów, jak również zabezpieczona folią anty-spray z filtrem UV.

Wiodącą częścią przedmiotowej wizualizacji będzie uaktualniona mapa gminy, oraz plan miejscowości Wierzchosławice na których naniesione zostaną oznaczenia ważniejszych instytucji i obiektów, oraz obszerna legenda. Będzie to zatem wizytówka topograficzna i biznesowa naszego terenu – służąca mieszkańcom, turystom oraz potencjalnym Państwa kontrahentom i inwestorom.
Przewiduje się również część gospodarczą, w związku z tym istnieje możliwość, aby na tablicy zaprezentowały się lokalne firmy i przedsiębiorstwa w formie ogłoszenia reklamowego – do czego gorąco zachęcamy. Jednocześnie informujemy, że reklamodawcy, którzy umieszczą swoją informację o firmie nie zostaną obciążeni z tego tytułu czynszem dzierżawnym. Bliższych informacji udzieli Państwu pełnomocnik Wydawnictwa „PiK” Anna Kępczyńska, tel. 503 857 236. Liczba oferentów ograniczona powierzchnią planszy.

Dodatkowych informacji z ramienia Urzędu Gminy udzieli pan Józef Kuboń, tel. (14) 631-90-42, e-mail. jozef.kubon@wierzchoslawice.pl

Powstanie centrum przesiadkowe przy Stacji PKP w Bogumiłowicach

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na budowę  parkingu w  systemie  „Parkuj  i  Jedź”  w  bezpośrednim sąsiedztwie  Stacji  kolejowej w  miejscowości  Bogumiłowice. Powstanie tam parking na 83 stanowiska dla samochodów osobowych  (w  tym 8 dla niepełnosprawnych) i 40 zadaszonych stanowisk dla rowerów ze stojakami. Teren zostanie odwodniony, częściowo ogrodzony, oświetlony, wyposażony w systemem monitoringu wizyjnego. Powstawnie droga manewrowa do stanowisk parkingowych oraz chodniki. Całkowita wartość projektu to: 800 000,02 zł z czego dofinansowanie wynosi: 679 999,98 zł, a wkład własny 120 000,04 zł. Poziom dofinansowania 85%. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji do końca 2019 r.

Informacje o projekcie:

Projekt pn.: Zintegrowana infrastruktura dla transportu kolejowego w subregionie tarnowskim w miejscowości Bogumiłowice na terenie Gminy Wierzchosławice”.

Nr projektu: RPMP.07.02.04-12-0401/17

Działanie 7.2. Transport kolejowy,

Podziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: FUNDUSZE MAŁOPOLSKA

Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowane w ramach projektu działania są częścią kompleksowej realizacji sieci  parkingów przesiadkowych w systemie „Park and Ride” wzdłuż linii Szybkiej  Kolei  Aglomeracyjnej. Przyczynią się one do redukcji znaczenia samochodu w podróżach na większe odległości, a niekiedy także do Brzeska, Bochni czy Tarnowa. Wówczas to samochód osobowy zostanie sprowadzony do roli środka dostępu do komunikacji kolejowej, która jest podsystemem transportu zbiorowego i jest bardziej przyjazna dla środowiska niż transport indywidualny. Działania  te  mają  na  celu  zwiększenie  znaczenia  transportu  zbiorowego w podróżach  i  są  zgodne  z  zasadami  polityki  transportowej  Unii  Europejskiej,  w myśl  których  rola samochodu osobowego powinna być ograniczona wyłącznie do ostatnich odcinków podróży. Ponadto zakłada się w niej wzrost znaczenia kolei zwłaszcza przy podróżach na większe odległości oraz przy dojazdach do dużych miast.

Mapka lokalizacyjna – plik PDF (ADOBE Reader)

E-Składka – nowości w płatności składek

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki teraz

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz  nam wiele danych, które pomagają nam zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Ważne!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
  (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jesli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Czy mamy Twój aktualny adres

Informację o numerze rachunku składkowego wyślemy na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego sprawdź czy na pewno mamy Twoje aktualne dane adresowe.

Ważne! Upewnij się, czy mamy Twój obecny adres.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Wykorzystamy numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym

Należności, które spłacasz w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będziesz wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłacisz składkę bieżącą i ratę. Twoją wpłatę rozliczymy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęliśmy postępowaniem egzekucyjnym będziesz spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez nas numer rachunku, który podajemy np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.


Aktywne tablice dla Szkół z Gminy Wierzchosławic

Potrzeby placówek oświatowych w zakresie wyposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne są bardzo duże. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, projektory i głośniki to urządzenia jakie szkoły podstawowe będą mogły kupić w ramach rządowego programu. Szkoły otrzymają w ramach dofinansowania 14 000 zł i będą musiały wnieść 20 % wkładu własnego czyli maksymalnie 3 500 zł. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Na stronie internetowej Województwa Małopolskiego opublikowane zostały wyniki udzielonego wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkół z terenu Małopolski. Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 559 szkół. Na liście nie zabrakło również szkół z terenu Gminy Wierzchosławice.

Gmina Wierzchosławice:
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
Szkota Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 1 w Bogumiłowicach
Szkota Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce
Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
Szkota Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie Gmina Wierzchosławice
Szkota Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Barwy Wolontariatu 2017

Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz siedemnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 12 listopada 2017

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być wypełnione elektronicznie, należy jednak pamiętać o odręcznym podpisie. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Wolontariusze nominowani w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Wolontariatu, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku w kinie ARS przy ul. Św. Tomasza 11 w Krakowie.

DO POBRANIA:

ORGANIZATOR:

„Barwy Wolontariatu” to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Małopolski oraz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zagłosuj na Swoją BIBLIOTEKĘ i pomóż jej wygrać zestawy książek!

Szanowni Państwo zachęcamy serdecznie do głosowania na Gminną Bibliotekę Publiczną im.W.S.Reymonta w Wierzchosławicach.

>>> Głosowanie jest bezpłatne wymaga jedynie założenia bezpłatnego konta. <<< – LINK do głosowania!!!!

Raz dziennie można oddać głos na naszą bibliotekę! Obecnie jest ona na 189 pozycji ze 163 głosami.

Pomóżcie swojej Bibliotece wygrać zestaw nowych książek! To nic was nie kosztuje.

AKCJA – „Przerwa na wspólne czytanie”

Czytanie rozwija język dziecka, jego wyobraźnię, uczy empatii, pozytywnych zachowań itp. Wspólne czytanie pogłębia bliską relację rodzica z dzieckiem, pozwala na spędzenie każdej wolnej chwili razem, na budowanie bliskości. Dziecko, czytając z rodzicami czuje się bezpieczne i kochane.

Kinder Mleczna Kanapka wspiera ideę wspólnego czytania i rozdaje 50 000 książek!

20 x 250 książek i 100 x 50 książek

KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK

To Wy decydujecie, które biblioteki obdarujemy pakietami książek. Możecie zgłaszać swoich faworytów i głosować na nich. Biblioteki, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają pakiety książek. 20 najlepszych dostanie zestawy 250 książek i pufy do wspólnego czytania. 100 kolejnych – zestawy 50 książek.

KSIĄŻKI DLA WAS

Oprócz bibliotek obdarujemy też rodziców z dziećmi! 
Aż 40 000 książek z kolekcji Kinder Mlecznej Kanapki trafi do Was, abyście mogli je wspólnie czytać.

OSP w Rudce z dofinansowaniem na aparaty tlenowe!

Województwo Małopolskie udzieliło dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce. Jest to pomoc finansowa z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach projektu Bezpieczna Małopolska Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% kosztu zakupu dwóch aparatów tlenowych. Umowa zawarta pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem a Wójtem Gminy Wierzchosławice Zbigniewem Drąg opiewa na kwotę 5 114 zł .

Kursy komputerowe dla mieszkańców z dofinansowaniem 87%!

Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer w Limanowej serdecznie zaprasza  do udziału w kursach komputerowych organizowanych w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn.” Kierunek Kariera”.

W projekcie mogą brać osoby:

– osoby pracujące na umowę o pracę, zlecenie itp.,

– prowadzące własną jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników

– powyżej 25 roku życia i z wykształceniem co najwyżej  na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub powyżej 50 roku życia z dowolnym wykształceniem,

– osoby z Małopolski  

– rolnicy, cudzoziemcy

Planujemy prowadzić szkolenia na terenie całej Małopolski m.in.: W Wierzchosławicach,  Słomnikach, Tarnowie, i wielu innych według zainteresowania.

W ramach Projektu ” Kierunek Kariera” organizujemy kursy komputerowe o następującej tematyce z dopłatą 13%:

 1. „Kurs komputerowy ECDL Base” -80 godz./ dopłata do kursu 321 zł.
 2. „Grafika komputerowa wektorowa i rastrowa” – 90 godz./ dopłata do kursu 351 zł
 3. „Microsoft Excel” – 90 godz,./ dopłata do kursu 351 zł
 4. Kurs ” Podstawowa obsługa komputera i Internetu” -90 godz./ dopłata do kursu 351 zł.

Udział w kursach rozliczany będzie bonami szkoleniowymi w dofinansowanymi przez WUP Kraków w wysokości 87 % kosztów szkolenia.

Promocja!!!Osoby, które zapiszą się na kurs w dniach od 01.09.2017r.- 20.10.2017r. otrzymają od nas stypendium, które pozwoli na pokrycie kosztów wkładu własnego  w wysokości 13% -w związku z tym kursy są zupełnie bezpłatne.

Proponujemy zajęcia w dogodnych terminach w dni robocze lub w weekendy.Zajęcia organizowane są sukcesywnie przez cały rok pod warunkiem utworzenia się grupy 15-sto osobowej.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Szkoleniowy przy  Boss Komputer w Limanowej

Rynek 15, 34-600 Limanowa

szkolenia.bosskomputer@gmail.com

tel. 508-394-070

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony