Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Łętowice – 0,01ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, we wsi Łętowice

Łętowice - działka

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Bogumiłowice – 0,28ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice, we wsi Bogumiłowice

Działka Bogumiłowice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży – działka Gmina Wierzchosławice – 0,0475 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną położoną w Gminie Wierzchosławice

Sprzedaż bezprzetargowa następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2018 r.

Do dnia 05.02.2018 r.

Przekazanie sprzętu strażackiego

W dniu 9 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice. Sprzęt został zakupiony w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach tego zadania zakupiono dwa komplety zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera, wg załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w lipcu 2013 r. Zestawy otrzymała Jednostka OSP Bogumiłowice i Jednostka OSP Łętowice. Ponadto w ramach tych środków zakupiono 2 sztuki defibrylatorów LIFEPAK CR Plus które przekazano do OSP Gosławice i OSP Mikołajowice. Łączna wartość otrzymanej dotacji to kwota 22 000 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu na zaproszenie Wójta Gminy Wierzchosławice wziął udział Pan Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Pan Artur Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice.

Galeria z wydarzenia => LINK do galerii

Działania priorytetowe policji – Mikołajowice

Dzielnicowy Posterunku Policji w Wierzchosławicach mł. asp. Jarosław Skowroński realizuje działania priorytetowe dotyczące wyeliminowania występujących w miejscowości Mikołajowice

w pobliżu posesji numer 29 przy budynku sklepu spożywczo – przemysłowego „Pod Wierzbą” zjawisk , polegających przede wszystkim na gromadzeniu się osób , które spożywają alkohol

i zanieczyszczają teren wokół sklepu .

Składanie wniosków o przyznanie pomocy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 150 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18 grudnia 2017 r.  do 04 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 18 grudnia do 03 stycznia 2017 r.
– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 04 grudnia 2017 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 04 stycznia 2018 r. (czwartek)
o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji obejmujących wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury: 3.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania  w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 04.12.2017 r.

„Swojak z zewnątrz” – biografia Mieczysława Stacha

Początkiem grudnia br. drukiem ukaże się książka „Swojak z zewnątrz” autorstwa dr. Jana Hebdy, który zebrał ciekawą dokumentację oraz wspomnienia poświęcone osobie Mieczysława Stacha – wielce zasłużonego dla kultury ludowej mieszkańca Bogumiłowic. Książka jest wyrazem szacunku dla Jego pracy i wybitnego wkładu wniesionego w rozwój szeroko pojętej kultury Gminy Wierzchosławice. By przedstawić osobę Mieczysława Stacha autor sięgnął do spisanych przez siebie relacji, własnych wspomnień, a także opracowań poświęconych historii regionu. Całość wzbogacił również ciekawostkami i anegdotkami.

Będzie można ją nabyć w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach, a premiera książki zaplanowana jest w Domu Ludowym w Bogumiłowicach na 10 grudnia 2017 r. w trakcie uroczystości rocznicowych związanych z 10 rocznicą śmierci Mieczysława Stacha.

Osoba Mieczyka jak mówili o nim znajomi – to bardzo barwna i ciekawa postać. Jego bogatym życiorysem artystycznym można by obdzielić kilka osób. Urodzony we wsi Zdziarzec w gminie Radomyśl Wielki, po latach związał się bardzo mocno z Gminą Wierzchosławice i Bogumiłowicami, gdzie zamieszkał i założył rodzinę.  W roku 1945 założył zespół regionalny, został jego kierownikiem. Dzięki ogromowi pracy i poświęceniu Mieczysława Stacha „Swojacy” przez lata prezentowali stroje, muzykę i tańce regionów: krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego oraz tańce narodowe. Dużym uznaniem cieszyły się także widowiska obrzędowe reżyserowane przez Profesora Stacha, czyli „Misterium Kolędowe”, „Obrzęd Dożynkowy” „Wesele Hanusi” i wiele innych programów okolicznościowych. Zespół pod jego kierownictwem koncertował nie tylko w Polsce, ale i w wielu miejscach na świecie. Za swój wkład pracy w dziedzinie upowszechniania kultury, jako długoletni pedagog otrzymał szereg wysokich odznaczeń państwowych.

Książka została przygotowana i wydana z okazji X rocznicy śmierci Mieczysława Stacha staraniem byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.

Autor książki – Jan Hebda jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, wieloletnim nauczycielem i wykładowcą. W swoim dorobku ma wielu książek i publikacji, a swoje zainteresowania ukierunkował na historię wsi polskiej, ruchu ludowego i wszelkie zagadnienia związane z polską wsią.

Książka „Swojak z zewnątrz” dostępna jest w sprzedaży w recepcji Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach w cenie 25 zł. Prowadzona jest również sprzedaż wysyłkowa (doliczona zostanie opłata za przesyłkę pocztową w cenie 15 zł.). Zamówienia można składać tel. 14 657 57 57 lub e-mailowo: kultura@ckwp.pl.  

Pozycja będzie dostępna we wszystkich bibliotekach gminnych i szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice (po 2 egzemplarzy w każdej). Zachęcamy do lektury!

Szkolenia za bony w Małopolsce – Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń!

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

 • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie (najbliższy nabór w grudniu);
 • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują
  w województwie małopolskim
  .

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl) – osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, pl. Na Stawach 1 tel.: 12 424 07 38, e-mail: krakow@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146 tel.: 18 442 94 90, e-mail: nowysacz@wup-krakow.pl
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: tarnow@wup-krakow.pl

DYŻURUJEMY LOKALNIE – TARNÓW (CenterMed, 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32):

 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 27.11.2017 8.00-12.00
 • 28.11.2017 13.00-17.00
 • 04.12.2017 8.00-12.00
 • 05.12.2017 13.00-17.00
 • 11.12.2017 8.00-12.00
 • 12.12.2017 13.00-17.00
 • 18.12.2017 8.00-12.00
 • 19.12.2017 13.00-17.00

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
 • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym z prośbą o przekazanie tej informacji instytucjom publicznym, podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym z terenu Państwa Gminy.
Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu – plik PDF (Adobe Reader)
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) – plik DOCX (MS Word) w terminie do 8 grudnia 2017 roku:

w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony