Konkurs ofert – kluby sportowe 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2017r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wierzchosławice zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych poprzez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Wierzchosławice poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez klubu sportowe.

1 . Rodzaj zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania:

1) Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu i jest przeznaczona w szczególności na:

 • poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież,
 • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 • promocję sportu i aktywnego stylu życia,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Wierzchosławice.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania –124.500 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji w/w zadania przewidziany jest na okres od 20 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w pkt.1,

2) promuje wizerunek Gminy Wierzchosławice w dziedzinie sportu,

3) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Termin składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice zmienionej uchwałą Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice.
 2. Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2017 roku do godz.1500 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą, w kopertach oznaczonych napisem: „ Konkurs – rozwój sportu 2017r .” – Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

4 . Kryteria i tryb wyboru oferty.

Złożone oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. 1 ogłoszenia,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

Złożone oferty winny uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące wniosków wykraczających poza zakres rzeczowy zadań określonych w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Za poprawność złożonej oferty odpowiada wnioskodawca.

Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,

3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.

5. Oferty rozpatrzone będą do dnia 17 lutego 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

 

 

robota budowlana

 

 

przetarg nieograniczony

 

 

523 197,06

 

 

I

BEZPŁATNA przestrzeń biurowa – DESK Tarnów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 roku Fundacja Regionalnego Rozwoju Edukacji ma przyjemność prowadzić Strefę Przedsiębiorcy DESK.
Jest ona bezpłatną przestrzenią biurową w Tarnowie, dostępną dla wszystkich FIRM, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00.

Strefa Przedsiębiorcy DESK oferuje:

 • salę konferencyjną wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz ekran, aby poprowadzić szkolenia, warsztaty,
 • salę bilateralną do spotkań indywidualnych, aby przeprowadzać m.in rozmowy kwalifikacyjne,
 • salę komputerową z dostępem do Internetu,
 • WI-FI

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe:

Strefa Przedsiębiorcy DESK

ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.
telefon: +48 14 639 08 75
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
www.frre.org/strefa-desk-tarnow/
Fb: www.facebook.com/DESKWalowa16.

     

Zapytanie pfertowe – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku CKWP o klimatyzację ATRIUM

Zapytanie ofertowe dotyczące – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM.

 1. Przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w  budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM ”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o istniejący agregat wody lodowej. Instalacja do atrium zostanie włączona do rurociągów wyjścia i powrotu z agregatu, wyposażenie w zawory obsługiwane ręcznie, rurociągi preizolowane zakończone ośmioma klimakonwektorami oraz niezbędna instalacja elektryczna i AKP. Ponadto zakres robót obejmuje odprowadzenie skroplin do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie przejść przez przegrody, poprowadzenie rurociągów w strefie podsufitowej piwnic i pod posadzkowej w atrium.
 • Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Istnieje możliwość aby przed złożeniem Oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku.

Termin wizji lokalnej  wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej budynku poniesie Wykonawca.

II.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 • Kryterium oceny ofert cena – 100 %
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Oferty w formie faksu bądź e-maila winny być przesłane Zamawiającemu do dnia 07.02.2017 r. do godziny 14.00
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z zachowaniem terminu określonego w pkt.1.
 4. Oferta winna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego jak również na formularzu Wykonawcy pod warunkiem , że będą dane     

      Wykonawcy oraz cena oferty brutto.

 1. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Paweł Moskal, 14 6319041

VI. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Załączniki do pobrania:

 

====================================

Pytanie:

Dzień dobry, z tego co pamiętam to ten temat pojawił się już w ubiegłym roku.
Niestety spośród dostawców z którymi współpracujemy (a jest ich naprawdę sporo) nie ma takich którzy mają w swojej ofercie tak duże przyścienne klimakonwektory.
Mają 8kW ale przy założeniu, że medium jest woda. Przy glikolu wydajność spada 30% i wtedy zapotrzebowanie wynosi ok 12kW.
Jak już wcześniej wspomniałem nie znam takiego producenta który oferuje takie urządzenia.
Chyba, że projektant wskaże czyim katalogiem posiłkował się podczas doboru urządzeń. Inaczej odpadamy.

Odpowiedź:

W projekcie przewiduje się zabudowę 8-miu klimakonwektorów przyściennych o nawiewie pionowym powietrza o wydajności całkowitej każdego po 8,56 kW. co odpowiada wydajności chłodniczej jawnej po około 6,13 kW.

Istotnie przy zasilaniu klimakonwektorów 30% glikolem możemy uzyskać wydajność chłodniczą całkowitą klimakonwektorów o wymaganej budowie na poziomie 6,96 kW co daje niedowymiarowanie wydajności poniżej 20%. Jak już pisałem w ubiegłym roku z uwagi na geometrię przestrzeni klimatyzowanej (klimatyzujemy jedynie dolną część atrium) można dopuścić tego typu niedowymiarowanie. Skutkować to może jedynie koniecznością nieco wcześniejszego załączania instalacji klimatyzacji, tak by doprowadzić pomieszczenie do wymaganej temperatury. W załączeniu przedstawiam przykładowy dobór urządzenia, które jestem w stanie zaakceptować (nie będzie miało negatywnych skutków dla odczuwania komfortu klimatycznego podczas przebywania ludzi w pomieszczeniu).

Plik do pobrania:

Konkurs ofert – edukacja 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku  publicznego zadań publicznych  w 2017r.

I . Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy dofinansowania  zadania  w zakresie: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie” polegającego na realizacji następujących rodzajów zadań:

1) Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich:

2) Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tych zadań  w 2017r. wynosi – 4000 zł.   

W roku 2016  wydatkowano kwotę -1000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) 
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1817  ze zm. ) 
 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów  poniesionych przy realizacji zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być  wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi  przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być  zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  U. z 2016r.  poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i przewidywane źródła finansowania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

 1. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 1.  Oferty należy składać w terminie do  24 lutego  2017 roku do godz.1500  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą,  w kopertach  odrębnych dla każdego zadania oznaczonych napisem:

1) Konkurs – „Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży podczas wakacji letnich 2017”:

2) Konkurs – „Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i pasji uczniów gminnych szkół w 2017r.”

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z powodu braków formalnych.

  VI . Kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Oferty rozpatrzone będą w terminie do 10 marca 2017r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane  ocenie przez Komisje Konkursowa  powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną  w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczna decyzję.

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. 2016r., poz. 1675), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy.

W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień
(w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 1998 roku;
 • urodzeni w latach 1993-1997 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względny na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy    z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

         Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

Obowiązki osób wzywanych:

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się łącznie przed:

 • wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
 • powiatową komisją lekarską,
 • oraz wojskowym komendantem uzupełnień
  (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
 • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki;

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Uwaga na oszustów!

Ważny komunikat do świadczeniobiorców Programu Rodzina 500 plus:

Uwaga na oszustów !!!

W związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów ze środowiska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach ostrzega przed oszustami, którzy podając się za pracowników naszego Ośrodka próbują telefonicznie wyłudzić dane osobowe od osób pobierających świadczenie wychowawcze.

Oszuści dzwonią z numerów zastrzeżonych i żądają podania takich informacji, jak PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer rachunku bankowego, pod pretekstem wstrzymania wypłat świadczeń, w przypadku niepodania aktualnych danych.

GOPS w Wierzchosławicach informuje, że pracownicy zajmujący się obsługą Programu Rodzina 500 plus i wypłatą świadczeń wychowawczych nie wykonują połączeń telefonicznych z numerów zastrzeżonych do świadczeniobiorców, celem pozyskania jakichkolwiek danych osobowych.

Przypominamy, że numer telefonu do tutejszego Ośrodka – Świadczenia Wychowawcze, to 14 631 90 38 i nie jest on zastrzeżony, natomiast wszelkie informacje niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń pozyskiwane są od świadczeniobiorców bezpośrednio w siedzibie GOPS – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, I piętro, pokój nr 9.

Dofinansowanie do wymiany CO

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Wszyscy wiemy jak ważne dla nas jest czyste powietrze, dlatego zachęcamy do skorzystania z programu dofinansowania wymiany kotłów CO oraz założenia źródeł energii odnawialnej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pokój nr 4, tel. (14) 631-90-48

Informujemy, że można jeszcze składać ankiety dotyczące ochrony powietrza związane z dofinansowaniem na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii.
Przejdź do ankiety: Ankieta OCHRONA POWIETRZA

Konkurs ofert – seniorzy 2017

O G Ł O S Z E N I E – Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku  publicznego zadań publicznych  w 2017r.

I . Rodzaj zadania :

Konkurs ofert dotyczy dofinansowania  zadania  w zakresie: „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizację warsztatów, grup wsparcia, działań profilaktycznych usprawniających i rehabilitacyjnych oraz organizowanie różnorodnych form wypoczynkowych.”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tych zadań  w 2017r. wynosi – 2000 zł.   

W roku 2016 nie wydatkowano środków .

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) 
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1817  ze zm. )
 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów  poniesionych przy realizacji zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. Szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być  wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi  przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Złożona oferta musi być  zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.  U. z 2016r.  poz. 1300) i powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i przewidywane źródła finansowania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację uprawnionych do złożenia oferty oraz podpisania umowy,
3) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dotowanego zadania.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

 1. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
 2. Oferty należy składać w terminie do  24 lutego  2017 roku do godz.1500  na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice ( parter) lub pocztą,  w kopercie  napisem :

1)  Konkurs – „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizację  warsztatów, grup wsparcia , działań profilaktycznych usprawniających i rehabilitacyjnych oraz organizowanie  różnorodnych form wypoczynkowych. – 2017r.”

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy.

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z powodu braków formalnych.

VI . Kryteria i tryb  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.30

 1. Oferty rozpatrzone będą w terminie  do 10 marca  2017r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane  ocenie przez Komisje Konkursowa  powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia,
3) wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) przedstawioną  w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania,
5)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym wkład rzeczowy, osobowy , w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

 1. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczna decyzję.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony