Dobry Czas na Biznes – projekt pow. 30 r.ż.

Szanowni Państwo,

już w październiku rusza rekrutacja do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. „Dobry Czas na Biznes”, w ramach którego mieszkańcy Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego, mogą pozyskać ponad 24 tysiące złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia należących do co najmniej jednej z grup:
a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Więcej informacji na temat w/w dofinansowania uzyskacie Państwo w biurze terenowym projektu w Tarnowie:
ul. Traugutta 5, Hotel Crystal Park
33-100 Tarnów
tel. 785 056 870 lub 12 617 99 81
http://www.marr.pl

lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 6, pok. 116
33-100 Tarnów
tel. 14 688 28 20
http://www.tarnow.pl/Biznes

dcb1

Zaproś kominiarza – NIE dla czadu!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa: Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Informacja w sprawie dożywiania dzieci w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przypomina o możliwości składania wniosków na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od września 2016r. do grudnia 2016r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł – zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2016r. poz. 930).

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku..

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS – tel. 14 631 90 29, 14 631 90 47

Ruszył Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do ósmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Więcej informacji oraz wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem przesyłamy w załączeniu. Zapraszamy także na stronę www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronę Akademii Rozwoju Filantropii: www.filantropia.org.pl.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2016 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2017 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

III nabór do projektu Młodzi Proaktywni

PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH!
Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę!
Fundacja PROAKTYWNI ogłasza nabór do III edycji projektu „Młodzi proaktywni”. Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz Krakowa i powiatu chrzanowskiego do udziału w projekcie „Młodzi proaktywni”. Nabór potrwa od 1 do 22 września – tylko w tym czasie przyjmowane będą formularze aplikacyjne.
Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Aplikuj już dziś!!! Co możesz zyskać????
Uczestnikom projektu oferujemy:
• udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• wsparcie ze strony specjalistów zawodowych
• płatny staż zawodowy
• wsparcie ze strony osobistego opiekuna
• zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak aplikować?
Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl
w dniach od 1 do 22 września 2016 r.

Nie zwlekaj i zgłoś swój udział!
Zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej.

Kluczowym założeniem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby w wieku 18 – 29 lat, pozostające bez pracy, nie uczące się w trybie stacjonarnym, pragnące rozwijać się zawodowo.
Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: mlodzi.fundacjaproaktywni.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 200 21 77, 530 593 998, 530 693 296, e-mail: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnym Centrum Aktywności w Tarnowie, ul. Krakowska 11a i w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt – Kobiety do Pracy

Informujemy o rekrutacji do projektu „Kobiety do Pracy!” realizowanego przez EUROKONSULTANT w partnerstwie z Centrum Edukacji „SIGMA” w Tarnowie. Skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa małopolskiego (powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego – bez miasta Tarnów).

W ramach projektu oferujemy wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne 4 miesięczne staże, szkolenia zawodowe, dodatek relokacyjny i inne formy aktywizacji zawodowej)

Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl, gdzie znajduje się regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne.

kob

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony