Jabłka dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice!

Wójt Gminy  Wierzchosławice  informuje, że  w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) w godzinach od 1300 do 1500 na parkingu Centrum Kultury Wsi Polskiej (były Uniwersytet Ludowy) będą wydawane bezpłatnie jabłka pochodzące od polskich producentów rolnych dla osób/rodzin  potrzebujących wsparcia. Godziny wydawania jabłek mogą ulec  zmianie z powodu opóźnień w transporcie.

Koordynowaniem akcji i wydawaniem jabłek zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Sołtysami Sołectw i Radnymi Gminy.

Osoby chętne prosimy o zapisywanie się u pracowników socjalnych GOPS osobiście lub telefonicznie do dnia 25.11.2015 roku. Telefon kontaktowy: 14 631 90 29, 14 631 90 47, 14 6 79-73 99, lub za pośrednictwem sołtysa/radnego. Wskazany własny transport.

UWAGA ROLNICY! Oszustwa w obrocie paliwami!

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:

 1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT
 2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej
 3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”
 4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”
 5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy
 6. Odpowiedzialność karno-skarbową

W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:

 1. Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo
 2. Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości
 3. Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja)
 4. Zawierać transakcje bezgotówkowe
 5. Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa
 6. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. na stronie Ministerstwa Finansów)
 7. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót paliwami (na stronie Urzędu Regulacji Energetyki)
 8. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Ministra Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: Ministerstwa Finansów)

Więcej informacji na stronie TUTAJ.

Seminaria dla kobiecych organizacji pozarządowych „Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji”!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt. „Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji”. Seminaria organizowane będą w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1.

Udział w nich jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia, części merytorycznej szkolenia oraz materiałów dydaktycznych. 

Terminy szkoleń:

 • 14-16.11.2015 r.,
 • 16-18.11.2015 r., 
 • 18-20.11.2015 r.,
 • 20-22.11.2015 r.,
 • 25-27.11.2015 r.,
 • 27-29.11.2015 r.

Projekt realizowany jest na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W seminariach udział mogą wziąć:

 • pracownicy działów Wiejskiego Gospodarstwa Domowego z wojewódzkich i powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego współpracujących z kobiecymi organizacjami pozarządowymi oraz inne osoby np. z NGO, (możliwość zgłoszenia również kobiet z KGW, z którymi współpracuje dany doradca),
 • liderki i liderzy oraz inne osoby decyzyjne z formalnych i nieformalnych kobiecych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest: 

 • Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy doradcami współpracującymi z kobiecymi organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich lub działającymi na rzecz rozwoju tych organizacji.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk kobiecych organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.
 • Wzrost kompetencji w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o przesłanie, Karty zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego) pocztą elektroniczną (skan) na adres: babiniec.nabor@gmail.com(rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc).

Zgłoszenia grup można dokonać również pod numerem telefonu 503 879 401 – Pan Hubert Boczek.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. W sytuacji dużej liczby chętnych, w seminarium będzie mogło wziąć udział maksymalnie 5 osób z jednej organizacji.

Do pobrania:

 

Kolejna transza środków wsparcia w związku z zakazem importu do Rosji!

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz.1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
 
Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, tj. od dnia 2 listopada 2015 r.
 
Więcej szczegółów na ten temat warunków uczestnictwa dostępne na stronie internetowej.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony